Home > Privacy

Privacy

Data Protection

Persoonsgebonden gegevens

Adam Opel en General Motors Holdings LLC (Michigan, V.S.) hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens. Daarom informeren wij u hieronder over hoe we omgaan met en zorgen voor de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens:
Alle gegevens die bij een bezoek van de gebruiker aan de website van Adam Opel worden vergaard, zullen vertrouwelijk worden behandeld conform de geldende bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer een gebruiker onze websites bezoekt, registreren Adam Opel en General Motors Holdings LLC standaard de datum en de duur van het bezoek, de naam van de internetserviceprovider van de gebruiker en de website waarvandaan de gebruiker op de site van Adam Opel kwam. Adam Opel en General Motors Holdings LLC vergaren deze gegevens anoniem en analyseren de gegevens statistisch om na te gaan hoe aantrekkelijk de website is en om de content ervan continu te verbeteren.

De persoonsgebonden gegevens die op de website van Adam Opel worden vergaard, worden geregistreerd en verwerkt door Adam Opel en door General Motors Holdings LLC (Michigan, V.S.) met als uitsluitend oogmerk het beheer van de account van de gebruiker, het verzenden van productinformatie en het doen van aanbiedingen en eventueel het doorgeven ervan aan bedrijven binnen de Opel Group of aan Opel dealers.

Het verwerken van uw gegevens vindt plaats buiten de Europese Economische Ruimte en gebeurt conform geldende wetgeving. Adam Opel en General Motors Holdings LLC zullen alle redelijke maatregelen nemen ter bescherming van uw gegevens. Adam Opel zal geen persoonsgebonden gegevens verkopen aan derden en ze niet anderszins verhandelen. De gebruiker mag te allen tijde schriftelijk vragen welke persoonsgebonden gegevens over de gebruiker worden geregistreerd. Indien onverhoopt toch onjuiste informatie geregistreerd is, zal Adam Opel dit op verzoek van de gebruiker corrigeren. De gebruiker kan ook verzoeken dat we uw gegevens blokkeren en/of wissen in de mate die niet is vereist voor de huidige contractuele verbintenissen. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan het European Customer Assistance Centre (ECAC).