Home > Registrace uživatele > Terms & Conditions

Registrovat - akceptovat podmínky a ustanovení


Register - Accept Terms & Conditions

Portál GME Info Tech - všeobecné podmínky

1. Predmet úpravy

Spolecnost Opel zastoupená svými místními národními prodejními spolecnostmi (dále jen " Opel ") poskytuje servisní informace týkající se znacek Opel, Vauxhall a Chevrolet nezávislým provozovatelum výhradne v elektronické forme za dále uvedených podmínek. To platí také v prípade rozporu se všeobecnými podmínkami uživatele. Spolecnost Opel neakceptuje a odmítá jakékoliv takové vzájemne neslucitelné podmínky uživatele. Všeobecné podmínky budou platit ve verzi prístupné online v case zadání objednávky.

2. Vznik smlouvy

2.1. Udelením licence uživateli spolecností Opel vznikne smluvní vztah mezi spolecností Opel a uživatelem týkající se úplatného prístupu k technickým informacím v souladu s temito všeobecnými podmínkami.

2.2. Na každé nové predplatné bude vytvorena nová smlouva. Uživatel bude upozornen na všechny úpravy techto všeobecných podmínek jeden (1) mesíc pred úcinností takové úpravy. Upravená verze se stane soucástí stávající smlouvy, pokud uživatel proti ní nevznese námitky do dvou (2) týdnu od jejího prijetí.

3. Predmet

Predmetem této smlouvy je využití servisních informací v elektronické podobe pro motorová vozidla znacky Opel, Vauxhall, Chevrolet a Cadillac Europe.

 • Opravy casto se vyskytujících poruch 2
 • Plány servisní údržby
 • Schémata elektrického zapojení
 • Návody k diagnostice
 • Stažení softwaru pro diagnostické testery Tech1 a Tech2 2
 • Software Tech2Win 2
 • Servisní programovací systém SPS 1,2
 • Bezpecnostní prístup 1,2
 • Odeslání a zobrazení snímku 2
 • Techline tisk 1,2
 • SCAN 100 Diagnostický software 4
 • SCAN 100 Diagnosticky a programovací software 1,3
 • Odvolávací kampane2
 • Katalog dílu 2,3

Uživatel získává právo zobrazovat a tisknout tyto informace na uživatelském PC a stahovat a instalovat diagnostický software na PC nebo na tester Tech1 a Tech2 behem trvání získaného práva k prístupu.

1 Prístup k temto modulum je predmetem specifických podmínek
2 Pouze pro Opel
3 Pouze pro Chevrolet

4. Licencní podmínky

4.1. Uživatel vyplní celou žádost o licenci, která se nachází na portálu v cásti venované registraci.

4.2 Tato licencní smlouva je nabízena spolecností Opel v souladu s predpisy Evropské Unie, které zajištují, že nezávislí poskytovatelé služeb mají prístup k technickým informacím výrobcu vozidel. Prijetím takové licence uživatel deklaruje, že patrí do autorizované skupiny oprávnených subjektu, která bude využívat servisní informace pro odborné provádení servisních prací a oprav v rámci vlastního servisního podniku, který je registrován (vcetne registrace plátce DPH) v EU nebo v následujících zemích mimo EU: Chorvatsko, Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Makedonie, Švýcarsko a Turecko.

4.3 Uživatel zaplatí kreditní kartou predem poplatek za produkt, který chce získat. Faktura bude vystavena a odeslána e-mailem.

4.4. Po odepsání zaplacené cástky z úctu bude umožnen prístup k servisním informacím.

4.5. Na základe získané jednoduché licence muže uživatel prostrednictvím prístupového místa k internetu získat prístup k servisním informacím z registrované adresy místa podnikání, která je uvedena v žádosti o licenci. Pokud je požadován prístup pro více než jednoho uživatele nebo prístup z ruzných adres místa podnikání, je nutné zakoupit další príslušné licence.

4.6 Prístup k systému TIS2Web a k diagnostickému softwaru bude úctován na základe lhut, za které je zaplaceno predplatné.

4.7. Lhuta, za kterou je zaplaceno predplatné, zacíná prvním prihlášením do systému servisních informací a je odecítána v hodinových intervalech. Lhuta, za kterou je zaplaceno predplatné, musí zacít do 1 mesíce po datu nákupu. Jakékoliv nároky týkající se nevyužitého predplatného po uplynutí 1 mesíce budou zamítnuty.

5. Využívání poskytnutých informací

5.1 Uživatel muže využívat informace poskytnuté prostrednictvím portálu Info Tech Portal pouze pro výkon odborných servisních prací a oprav v rámci své vlastní cinnosti opravny a servisu motorových vozidel. Údaje nesmí být jako celek nebo cástecne kopírovány nebo šíreny v jakékoliv forme bez predchozího písemného souhlasu spolecnosti Opel. To platí pro aktuální i starší údaje.

5.2 Licence muže být používána pouze v rámci vlastního podniku, který je uveden v žádosti, a na uvedené zapsané adrese místa podnikání. Licenci není možné prevést na tretí strany za úcelem komercního nebo soukromého využití.

5.3 Spolecnost Opel je oprávnena okamžite zrušit prístup a okamžite vypovedet smlouvu v prípade neoprávneného nebo nezákonného použití. V tomto prípade je vyloucen nárok na vrácení zbývajících kladných zustatku a/nebo rocních základních poplatku. Spolecnost Opel si výslovne vyhrazuje právo na uplatnení dalších nároku.

6. Podmínky pro servisní programovací systém a bezpecnostní prístup

Uživatel získá prístup k funkcím vozidla souvisejícím s bezpecností na základe císla D-U-N-S v souladu s postupem uvedeným v oblasti platné pro požadavky se zabezpeceným prístupem.

6.1. Uživatel souhlasí s tím, že na požádání poskytne spolecnosti Opel, zastoupené svými místními národními prodejními spolecnostmi, prístup k údajum o zákaznících a historii oprav v prípade žaloby nebo sporu o záruku.

6.2 Je dohodnuto, že spolecnost Opel nepoužije údaje o zákazníkovi a historii oprav pro jiné úcely (vcetne obchodních úcelu) než pro úcely výše uvedené v cásti 6.1.

7. Bezpecnostní informace

Poskytnuté informace slouží k odbornému provádení servisních prací a oprav neupravených motorových vozidel. Jako predpoklad pro vykonávání výše uvedených prací je durazne doporucováno školení automechaniku a pravidelné další školení. Pokud je v poskytnutých informacích uvedeno, že je potreba použít speciální nástroje, musí být pro všechny odborne provádené opravy použity takové speciální nástroje.

8. Záruka

V prípade nedostatecného plnení ze strany spolecnosti Opel, uživatel portálu Info Tech Portal muže uplatnit zákonem stanovené nároky. Pred uplatnením jakéhokoliv nároku na odškodnení, musí uživatel poskytnout spolecnosti Opel príležitost na dodatecné plnení v primerené dobe. Pokud takové dodatecné plnení není opakovane poskytnuto, je nemožné ho provést, je odmítnuto z duvodu neprimerených nákladu nebo z jiného duvodu ho nemuže spolecnost Opel poskytnout, bude uživatel oprávnen odstoupit od smlouvy podle príslušných aktuálních právních predpisu. Budou aplikovány zákonem stanovené promlcecí lhuty.

9. Odpovednost za škody

Poskytnuté informace využívá uživatel na vlastní nebezpecí.

Spolecnost Opel bude odpovedná za škody - z jakéhokoli zákonného duvodu – pouze v prípade, že pujde o úmysl nebo hrubou nedbalost.

10. Rozhodné právo a místo jurisdikce

Všechny spory vyplývající z nebo související s touto smlouvou budou rešeny podle právního rádu Ceské republiky. Místem konání a výhradním místem jurisdikce ohledne všech nároku s tímto spojených je vecne príslušný soud v Praze, Ceská republika, pokud jinak nestanovuje zákon.

11. Ochrana osobních dat

Údaje o uživateli budou považovány za duverné v souladu s ustanoveními príslušného zákona na ochranu údaju. Na požádání bude uživatel informován o údajích o uživateli uložených u spolecnosti Opel a muže prípadne požádat o jejich úpravu, vymazání nebo zablokování (viz také doložka o ochrane údaju).

12. Jiná ustanovení

12.1. Použití a/nebo prístup ke službám muže být docasne omezen nebo prerušen v dusledku údržby a dalšího vývoje aplikací servisních informací. Z tohoto duvodu uživatel nemá nárok na žádné vrácení poplatku nebo odškodnení za vzniklé škody.

13. Hypertextové odkazy

Internetové stránky spolecnosti Opel obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Spolecnost Opel není odpovedná za dodržení zákonu na ochranu údaju na takových stránkách a vyhrazuje si, že neodpovídá za jejich obsah.

Odkaz na stránky spolecnosti Opel muže být použit pouze po predchozím souhlasu naší spolecnosti. Pokud chce uživatel použít takový odkaz na naše stránky, musí predtím písemne kontaktovat spolecnost Opel.

14. Známky

Všechny známky uvedené na stránkách spolecnosti General Motors Opel/Vauxhall/Chevrolet jsou chráneny zákony o obchodních známkách. To platí zejména pro oznacení modelu, typové štítky, loga, znaky a servisní oznacení.

15. Autorské právo, duševní vlastnictví

Informace uvedené na stránkách spolecnosti (text a obrázky, hudba, grafika, animace, videa atd.) a usporádání stránek jsou chráneny autorským právem. Reprodukce, šírení, predávání a/nebo prenos nebo jiné použití je možné pouze po predcházejícím písemném svolení spolecnosti Opel.

(CS), (SK)

Adam Opel
Fax:+ 36 1 298 - 1087

Zrušit