Home > Registrer > Terms & Conditions

Register - Accepter vilkår og betingelser


Register - Accept Terms & Conditions

GME Info Tech Portal - Almindelige vilkår og betingelser

1. Anvendelsesområde

Adam Opel, repræsenteret ved dets lokale nationale salgsselskaber (herefter kaldet 'Opel'), stiller serviceinformationer vedrørende mærkerne Opel, Vauxhall og Chevrolet til rådighed for de individuelle operatører i elektronisk form udelukkende på de vilkår og betingelser, som er angivet i det følgende. Dette gælder også i tilfælde af, at brugeren har modstridende vilkår og betingelser. Opel accepterer ikke og afviser enhver form for modstridende vilkår og betingelser fra brugeren. De almindelige vilkår og betingelser skal gælde i den form, der var tilgængelig online på tidspunktet for placeringen af ordren.

2. Oprettelse af kontrakt

2.1. Ved Opel udstedelse af en licens til brugeren, etableres et kontraktligt forhold mellem Opel og brugeren vedrørende adgang til de tekniske informationer, som stilles til rådighed mod betaling i henhold til de almindelige vilkår og betingelser.

2.2 Der etableres en ny kontrakt med hvert nyt abonnement. Brugeren vil få meddelelse om enhver ændring af disse almindelige vilkår og betingelser en (1) måned før sådanne ændringer træder i kraft. Den ændrede version vil blive en del af den gældende kontrakt, medmindre brugeren gør indsigelse imod dette inden for to (2) uger efter modtagelsen heraf.

3. Genstand

Kontrakten omhandler anvendelsen af elektroniske serviceinformationer for motorkøretøjer af mærkerne Opel, Vauxhall, Chevrolet og Cadillac Europe.

 • Feltafhjælpninger for hyppige fejl 2
 • Vedligeholdelsesserviceplaner
 • Elektriske ledningsdiagrammer
 • Prøveanvisninger
 • Tech1 og Tech2 diagnosetestersoftwaredownload 2
 • Tech2Win software 2
 • SPS-Serviceprogrammeringssystemet 1,2
 • Sikkerhedsadgang 1,2
 • Snapshot-upload og display 2
 • Techline-udskrift 1,2
 • SCAN 100 Diagnose-software 4
 • SCAN 100 Diagnose- og programmerings-software 1,3
 • Tilbagekaldelseskampagner 2
 • Reservedelskatalog 2,3

Brugeren erhverver sig retten til at vise og udskrive disse informationer på brugerens pc og til at downloade og installere diagnosesoftware på en PC eller Tech1- og Tech2-testeren i perioden for den erhvervede adgangsret.

1 Adgang til bilsikkerheds-relaterede moduler er underlagt specifikke vilkår og betingelser
2 Gælder kun Opel
3 Gælder kun Chevrolet

4. Licensbetingelser

4.1 Brugeren skal udfylde den i portalens licensafsnit fremlagte licensansøgning fuldt ud.

4.2. Denne licensaftale tilbydes af Opel i henhold til Den Europæiske Unions forskrifter, som bestemmer, at uafhængige operatører har adgang til bilproducenters tekniske informationer. Ved at acceptere en sådan licens erklærer brugeren, at den tilhører den autoriserede gruppe af rettighedshavere, som vil bruge serviceinformationerne til at udføre et service- og reparationsarbejde på sagkyndig måde inden for rammerne af deres egen motorkøretøjsreparationsforretning og hvis registrerede forretningssted (inkl. momsregistrering) er inden for Den Eruropæiske Union eller i et af følgende ikke-EU-lande: Kroatien, Island, Norge, Lichtenstein, Makedonien, Schweiz og Tyrkiet.

4.3. Brugeren forudbetaler gebyret for det erhvervede produkt pr. kreditkort. Der fremstilles og udsendes en faktura via e-mail.

4.4. Efter at det betalbare beløb er debiteret, vil adgang til serviceinformationerne blive tildelt.

4.5 På grundlag af den erhvervede enkeltlicens har brugeren via ethvert internet-adgangspunkt adgang til serviceinformationerne fra den i licensansøgningen angivne registrerede forretningsadresse. Hvis der ønskes adgang for mere end én bruger eller fra forskellige forretningsadresser, skal der erhverves yderligere licenser til disse.

4.6 Adgang til TIS2Web og diagnosesoftware beregnes på basis af de viste abonnementsperioder.

4.7 Abonnementsperioden starter med første adgang til et af serviceinformationssystemerne og bruges på basis af et timemæssigt beregningsinterval. Abonnementsperioden skal startes inden 1 måned efter købsdatoen; efter 1 måned kan en eventuel ret til ubrugte abonnementer afvises.

5. Brug af leverede informationer

5.1. Brugeren har udelukkende ret til at bruge de informationer, som gøres tilgængelige på Info Tech Portal til udførelse af service- og reparationsarbejde på sagkyndig måde inden for rammerne dennes virksomhed med reparation af køretøjer. Dataene må ikke i nogen form, hverken helt eller delvist, kopieres eller udsendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Opel. Dette gælder for både aktuelle og uaktuelle data.

5.2. Licensen må kun anvendes inden for det forretningsområde, som er angivet i ansøgningen og på den angivne registrerede virksomhedsadresse. Licensen må ikke videregives til tredjemand for kommercielt eller privat brug.

5.3. Opel har ret til straks at lukke for adgangen og meddele øjeblikkelig ophævelse af kontrakten i tilfælde af uautoriseret brug eller misbrug. I påkommende tilfælde bortfalder retten til refusion af udestående tilgodehavender og/eller årlige grundgebyrer. Opel forbeholder sig udtrykkeligt retten til at fremsætte yderligere krav.

6. Vilkår og betingelser for Serviceprogrammeringssystem og Sikkerhedsadgang

Adgang til sikkerhedsrelevante bilfunktioner forudsætter, at brugeren erhverver et D-U-N-S nummer efter fremgangsmåden, der vises i området for anmodning om Udvidet adgang.

6.1. Brugeren accepterer efter anmodning at give Opel, repræsenteret ved dets lokale nationale salgsselskaber, adgang til historiske kunde- og reparationsdata i tilfælde af et juridisk krav eller en garantitvist.

6.2 Det er aftalt, at Opel ikke må bruge de historiske kunde- og reparationsdata til noget andet formål (herunder kommercielle formål) end det, der er anført i ovenstående afsnit 6.1.

7. Sikkerhedsinformationer

De leverede informationer tjener til sagkyndig udførelse af service- og reparationsarbejde på umodificerede motorkøretøjer. En bilteknisk uddannelse samt regelmæssig videreuddannelse anbefales stærkt som en forudsætning for udførelsen af ovenstående arbejde. Hvor brugen af specialværktøjer er angivet i de leverede informationer, er sådanne specialværktøjer obligatoriske for alle reparationer, som skal udføres på sagkyndig måde.

8. Garanti

I tilfælde af utilstrækkelig opfyldelse fra Opel, har brugeren af Info Tech Portalen rettigheder i henhold til loven. Før fremsættelse af ethvert krav om erstatning skal brugeren først give Opel lejlighed til efterfølgende opfyldelse inden for en rimelig tid. Hvis sådan efterfølgende opfyldelse ikke finder sted gentagne gange eller er umulig eller afvises pga. uforholdsmæssigt store omkostninger eller på anden måde ikke kan forventes af Opel, har brugeren ret til at ophæve kontrakten i henhold til de til enhver tid gældende lovbestemmelser. De lovmæssige forældelsesfrister gælder.

9. Skadeserstatningsansvar

Brugen af de informationer, der stilles til rådighed, sker på brugerens eget ansvar.

Opel er kun ansvarlig for skadeserstatning - af enhver juridisk begrundelse - i tilfælde af grov uagtsomhed.

10. Gældende lovgivning og værneting

Enhver tvist, der måtte udspringe af eller i forbindelse med nærværende aftale, skal afgøres i henhold til dansk ret. Opfyldelsesstedet og værnetinget for alle krav, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, er byretten i Lyngby.

11. Persondata

Brugerens data vil blive behandlet fortroligt i henhold til bestemmelserne i den gældende databeskyttelseslov. Efter anmodning kan brugeren få oplysninger om de data, Opel har registreret om brugeren, og denne kan alt efter sin art forlange, at dataene rettes, slettes eller blokeres (se også databeskyttelsesparagraffen).

12. Øvrige bestemmelser

12.1. Brugen og/eller adgangen til servicen kan midlertidigt være begrænset eller afbrudt som følge af vedligeholdelse og videreudvikling af serviceinformationsprogrammer. Brugeren har ingen ret til refusion af gebyrer eller til erstatning i den henseende.

13. Hypertekstlink

Opel-webstedet indeholder hypertekstlink til andre websteder. Opel er ikke ansvarlig for overholdelsen af databeskyttelseslovgivningen på sådanne websteder og frasiger sig ethvert ansvar for indholdet heraf.

Tredjepart må kun installere hypertekstlink til webstedet for Opel efter forudgående accept af Opel. Hvis en bruger har til hensigt at installere et sådant hyperlink til vores websted, skal have før enhver installering skriftligt kontakte Opel.

14. Mærker

Ethvert mærke, som vises på General Motors/Opel/Vauxhall/Chevrolet websteder er beskyttet i henhold til varemærkelovgivningen. Dette gælder især for modelbetegnelser, identifikationsplader, logoer, emblemer og servicebetegnelser.

15. Copyright, Immaterialret

De informationer, som offentliggøres på webstedet for General Motors Europe (tekst og billeder, musik, grafik, animationer, videoer mv.) og organiseringen deraf på webstedet er copyright-beskyttet. Ingen reproduktion, udbredelse, kommunikation og/eller udsendelse eller anden brug er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Opel.

(DK)

Adam Opel
Faxnummer:+ 441913 356944

Annuller