Home > Register > Terms & Conditions

Register - Accept Terms & Conditions


Register - Accept Terms & Conditions

GME Info Tech Portal - Generelle Vilkår og Betingelser

1. Anvendelsesområde

Adam Opel, representert ved sitt nasjonale importselskap som fullmektig (heretter benevnt " Opel ") gjør serviceinformasjon vedrørende merkene Opel, Vauxhall og Chevrolet tilgjengelig for uavhengige aktører i elektronisk form kun på de vilkår og betingelser som fremkommer i det følgende. Dette gjelder også ved motstridende, generelle vilkår og betingelser hos brukeren. Opel aksepterer ikke, og forkaster, alle motstridende vilkår og betingelser hos brukeren. De generelle vilkår og betingelser i den versjon som er tilgjengelig da bestillingen skjer, skal komme til anvendelse.

2. Opprettelse av kontrakt

2.1. Når Opel lisensierer til en bruker vil det bli etablert et kontraktsforhold mellom Opel og brukeren om adgang til den tekniske informasjon mot betaling overensstemmende med disse Generelle Vilkår og Betingelser.

2.2. En ny kontrakt vil bli etablert ved hvert nytt abonnement. Brukeren vil bli underrettet om enhver endring av disse Generelle Vilkår og Betingelser en (1) måned før endringen iverksettes. Den endrede versjon vil bli en del av den gjeldende kontrakt med mindre brukeren protesterer innen to (2) uker fra mottakelsen av endringen.

3. Hva kontrakten gjelder

Innholdet i kontrakten gjelder bruk av elektronisk serviceinformasjon for motorkjøretøyer fra med merkene Opel, Vauxhall, Chevrolet og Cadillac Europe.

 • Utbedringsveiledning for hyppige feil 2
 • Vedlikeholdsplaner
 • Elektriske koblingsskjemaer
 • Testveiledninger
 • Tech 1 og Tech 2 diagnosetester, nedlasting programvare 2
 • Tech2Win programvare 2
 • SPS Service programming System 1,2
 • Adgang sikkerhetskoder 1,2
 • Snapshot – opplasting og display 2
 • Skriv ut Techline 1,2
 • SCAN 100 diagnoseprogramvare 4
 • SCAN 100 diagnose- og reprogrammeringsprogramvare 1,3
 • Tilbakekallingskampanjer2
 • Delkatalog 2,3

Brukeren får rett til å vise og skrive ut denne informasjonen på brukerens PC og til å laste ned og installere diagnoseprogramvaren på en PC eller på Tech 1 og Tech 2 tester i den periode han har ervervet rett til adgang.

1 Tilgang til bilens sikkerhetsrelaterte moduler skjer på spesielle vilkår og betingelser
2 Kun for Opel
3 Kun for Chevrolet

4. Lisensvilkår

4.1. Brukeren skal fylle ut lisenssøknaden i sin helhet. Denne finnes i registreringsseksjonen i portalen.

4.2. Denne lisensavtale tilbys av Opel i henhold til European Union Regulations som foreskriver at uavhengige aktører skal ha adgang til kjøretøyfabrikantenes tekniske informasjon. Ved å inngå slik lisensavtale, erklærer brukeren at han tilhører den autoriserte gruppe av berettigede parter som vil bruke serviceinformasjonen i gjennomføringen av service- og reparasjonsarbeid på en profesjonell måte innenfor rammen av deres egen virksomhet vedrørende reparasjon av kjøretøyer, og hvis registrerte virksomhetssted (inkludert mva – registrering) er innenfor EU eller i et av de følgende ikke EU-land: Kroatia, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonia, Sveits og Tyrkia.

4.3. Brukeren skal betale gebyret for produktet på forhånd med kredittkort. Faktura utstedes og sendes per e-post.

4.4. Etter at betaling er mottatt, vil adgang til serviceinformasjonen bli gitt.

4.5. På basis av den oppnådde enbrukerlisens, kan brukeren via ethvert punkt med internettadgang, få tilgang til serviceinformasjonen fra den registrerte forretningsadresse angitt i lisenssøknaden. Hvis tilgang for mer enn en bruker eller adgang fra flere forretningsadresser er ønsket, må det kjøpes tilleggslisenser for disse.

4.6. Tilgang til TIS2Web og diagnoseprogramvare faktureres på grunnlag av den angitte abonnementsperioden.

4.7. Abonnementsperioden starter ved den første tilgangen til serviceinformasjonssystemene og løper i forhold til hele telletimer. Abonnementsperioden må påbegynnes i løpet av 1 måned etter kjøpsdato, refusjon for ubenyttet abonnement etter 1 måned vil kunne avslås.

5. Bruk av Tilgjengelig Informasjon

5.1. Brukeren kan bare bruke informasjonen som er tilgjengelig på Info Tech Portal til utførelse av service- og reparasjonsarbeid på en profesjonell måte innenfor rammen av egen kjøretøyreparasjonsvirksomhet. Dataene må ikke, helt eller delvis, bli kopiert eller spredt på noen måte uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Opel. Dette gjelder både kurante og ukurante data.

5.2. Lisensen kan bare brukes innenfor eget virksomhetsområde som spesifisert i søknaden og på den angitte, registrerte virksomhetsadresse. Lisensen kan ikke overdras til andre for forretningsmessig eller privat bruk.

5.3. Opel er berettiget til å stoppe adgangen med øyeblikkelig virkning, og til å erklære øyeblikkelig terminering i tilfeller av uautorisert bruk eller misbruk. I slike tilfeller bortfaller retten til å kreve tilbake eventuelle saldi på gjenværende kredittbalanser og/eller årlig basislisensavgift. Opel reserverer seg uttrykkelig retten til å fremsette ytterligere krav.

6. Vilkår og Betingelser for Service Programming System og Adgang Sikkerhetskoder

Tilgang til sikkerhetsrelevante bilfunksjoner gjelder for Bruker som har mottatt et D-U-N-S-nummer i henhold til prosedyren som er vist i forespørselområdet for utvidet tilgang.

6.1. Brukeren aksepterer på anmodning å gi Opel adgang til kunde- og reparasjonsdata i tilfelle av reklamasjoner eller garantikrav.

6.2. Det er enighet om at Opel ikke skal bruke kunde- og reparasjonsdata til annet formål (inkludert kommersielle formål) enn det som fremgår av pkt. 6.1 ovenfor.

7. Sikkerhetsinformasjon

Den gitte sikkerhetsinformasjonen brukes for utførelse av service- og reparasjonsarbeid på en profesjonell måte for ikkemodifiserte motorkjøretøyer. Selvgående teknisk opplæring og jevnlig videre opplæring anbefales sterkt som forhåndsbetingelse for utførelse av det nevnte arbeid. Hvor bruk av spesialverktøy er angitt i den gitte informasjon, er slikt spesialverktøy obligatorisk for at alt arbeid skal utføres på en ekspertmåte.

8. Garantier

I tilfelle mangelfull levering fra Opel, skal brukeren av Info Tech Portal ha de krav som loven foreskriver. Før krav om kompensasjon gjøres gjeldende skal brukeren gi Opel mulighet til en etterfølgende levering innen rimelig tid. Hvis slik etterfølgende levering mislykkes gjentagne ganger, eller er umulig eller blir avslått grunnet urimelige kostnader eller på annen måte rimeligvis ikke kan bli forventet fra Opel, skal brukeren være berettiget til å annullere kontrakten i samsvar med gjeldende lovbestemmelser til enhver tid. Lovens foreldelsesfrist skal gjelde.

9. Ansvar for Skade

Bruk av den tilgjengelige informasjon skjer på brukers eget ansvar.

Opel er, uansett rettslig grunnlag, bare ansvarlig hvis det er utvist forsett eller grov uaktsomhet.

10. Lovanvendelse og Jurisdiksjon

Enhver tvist som utspringer fra eller i forbindelse med denne avtale skal løses etter norsk lov. Verneting skal være Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm, Norge, hvis ikke annet følger av ufravikelig lov.

11. Personlige Data

Brukernes data vil bli behandlet konfidensielt i overensstemmelse med den anvendelige personregisterlov/databeskyttelseslov. På anmodning vil brukeren bli informert om brukerens data som er registrert hos Opel, og brukeren kan kreve, etter forholdene, at dataene blir korrigert, fjernet eller sperret (se også avsnitt om databeskyttelse)

12. Andre bestemmelser

12.1. Bruken av og/eller adgang til tjenesten kan midlertidig bli begrenset eller avbrutt som følge av vedlikehold og ytterligere utvikling av serviceinformasjonsapplikasjonene. Brukeren har intet krav på tilbakebetaling eller erstatning i slike tilfeller.

13. Hypertekstlinker

Websiden til Opel inneholder hypertekstlinker til andre websider. Opel er ikke ansvarlig for overholdelse av databeskyttelsesbestemmelser på disse websider og frasier seg ethvert ansvar for innholdet av disse.

En hypertekstlink til Opel’s webside kan bare installeres hos tredjeparter med forhåndssamtykke fra vårt selskap. Dersom brukeren ønsker å installere en slik hyperlink til vår webside, må han kontakte Opel skriftlig på forhånd.

14. Merker

Alle merker som vises på General Motors /Opel's/Vauxhall7Chevrolet's websider er beskyttet under varemerkelov. Dette gjelder spesielt modellbetegnelser, type illustrasjoner, logoer, emblem og servicebetegnelser.

15. Opphavsrett, Immaterialrett

Informasjonen publisert på webside (tekst, bilder, musikk, grafikk, animasjoner, videoer etc.) og sammenstillingen av disse på websiden, er beskyttet av opphavsrett. Ingen reproduksjon, spredning, kommunikasjon og/eller annen bruk er tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Opel.

(N)

Adam Opel
Faksnummer:+ 441913 356944

Cancel