Home > Registrera > Terms & Conditions

Registrera - Acceptera de allmänna villkoren


Register - Accept Terms & Conditions

GME Info Tech Portal - Allmänna villkor

1. Tillämpningsområde

Adam Opel, representerat av dess lokala nationella försäljningskontor, (i fortsättningen kallat Opel) gör serviceinformation för märkena Opel, Vauxhall, och Chevrolet tillgänglig för oberoende operatörer i elektronisk form uteslutande till de villkor som anges i det följande. Detta gäller även om användaren tillämpar motstridiga allmänna villkor. Opel accepterar inte några och tillbakavisar alla sådana motstridiga villkor från användaren. De allmänna villkoren gäller i den version som är åtkomlig online vid den tidpunkt när ordern lämnas.

2. Upprättande av avtalet

2.1. När en användare får licens från Opel upprättas ett avtalsförhållande mellan Opel och användaren om tillgång till den tekniska information som har gjorts tillgänglig mot betalning i enlighet med dessa allmänna villkor.

2.2. Ett nytt avtal upprättas vid varje nytt abonnemang. Användaren kommer att meddelas om alla ändringar av dessa allmänna villkor en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Den ändrade versionen blir en del av detta avtal om användaren inte invänder mot det inom två (2) veckor efter mottagandet av ändringen.

3. Omfattning

Omfattningen för detta avtal är användningen av elektronisk serviceinformation för motorfordon från General Motors Europe av märkena Opel, Vauxhall, Chevrolet och Cadillac Europe.

 • Fältåtgärder för återkommande problem 2
 • Serviceplaner för underhåll
 • Kopplingscheman
 • Testanvisningar
 • Tech1 och Tech2 nedladdning av Diagnostic Tester Software 2
 • Tech2Win Programvara 2
 • SPS Service Programming System 1,2
 • Säkerhetsbehörighet 1,2
 • Snapshot Spara och visa 2
 • Techline utskrift 1,2
 • SCAN 100 programvara för diagnos 4
 • SCAN 100 programvara för diagnos och omprogrammering 1,3
 • Säkerhetskampanjer2
 • Delkatalog 2,3

Användaren förvärvar rätten att visa och skriva ut denna information på användarens PC och att ladda ned och installera diagnosmjukvaran på en dator eller Tech1 och Tech2 testaren under den löptid som gäller för den förvärvade rätten till tillgång.

1 Åtkomst till fordonets säkerhetsrelaterade moduler är underkastade allmänna villkor
2 Endast för Opel
3 Endast för Chevrolet

4. Licensvillkor

4.1. Användaren skall fylla i licensansökan som finns i portalens registreringssektion.

4.2. Detta licensavtal erbjuds av Opel i enlighet med EU:s förordning som anger att oberoende operatörer skall ha tillgång till fordonstillverkares tekniska information. Genom att skaffa sig en sådan licens deklarerar användaren att han tillhör den auktoriserade grupp av berättigade parter som kommer att använda serviceinformationen för att utföra service- och reparationsarbeten på ett fackmannamässigt sätt inom ramen för sin egen reparationsverksamhet av motorfordon och att hans registrerade driftställe (inklusive momsregistrering) ligger inom EU eller i något av följande länder som inte är medlemmar i EU: Kroatien, Island, Norge, Lichtenstein, Makedonien, Schweiz eller Turkiet.

4.3. Användaren skall betala avgiften för produkten som förvärvas i förskott med kreditkort. På begäran kommer en faktura att utfärdas och översändas per fax.

4.4. När det förfallna beloppet har debiterats beviljas tillgång till TIS2Web.

4.5 På basis av den förvärvade en-användarlicensen kan användaren, via vilken Internetanslutningspunkt som helst, komma åt serviceinformationen från den registrerade företagsadress som anges i licensansökan. Om tillgång från mer än en användare eller från olika företagsadresser önskas, måste ytterligare licenser förvärvas.

4.6. Åtkomst av TIS2Web och diagnosprogramvara debiteras baserat på den visade abonnemangsperioden.

4.7. Abonnemangsperioden börjar med den första åtkomsten av någon av serviceinformationssystemen och förbrukas på timbaserade avräkningsintervall. Abonnemangsperioden måste startas inom 1 månad efter köpdatum; alla anspråk för icke utnyttjat abonnemang efter 1 månad kan avslås.

5. Användning av tillhandahållen information

5.1. Användaren får bara använda den information som görs tillgänglig på Info Tech Portal för att utföra service- och reparationsarbeten på ett fackmannamässigt sätt inom ramen för sin egen reparationsverksamhet av motorfordon. Uppgifter får inte, varken helt eller delvis, kopieras eller spridas i någon som helst form utan föregående skriftligt medgivande från Opel. Detta gäller både aktuella och icke aktuella uppgifter.

5.2. Licensen får bara användas inom den egna affärsverksamheten och på den registrerade företagsadress som anges i licensansökan. Licensen får inte överlåtas på tredje man, varken för kommersiell eller privat användning.

5.3. Opel har rätt att omedelbart stänga av användaren från tillgång och säga upp avtalet omedelbart vid obehörig användning eller missbruk. I sådana fall har användaren inte rätt att kräva återbetalning av återstående kreditbalanser och/eller årliga grundavgifter. Opel förbehåller sig uttryckligen rätten att göra gällande ytterligare krav.

6. Allmänna & villkor för Service Programming System och Security Access

Åtkomst till säkerhetsrelevanta fordonsfunktioner förutsätter att användaren ombesörjer ett D-U-N-S-nummer enligt det förfarande som visas i beställningsfältet Ökad åtkomst.

6.1. Användaren samtycker till att på begäran ge Opel tillgång till kund- och reparationshistorik i händelse av en stämning eller garantitvist.

6.2. Opel kommer inte att använda kund- och reparationshistoriken för något annat syfte (inklusive kommersiella syften) än det som anges under punkt 6.1 ovan.

7. Säkerhetsinformation

Den tillhandahållna informationen är till för att utföra service- och reparationsarbeten på ett fackmannamässigt sätt på icke modifierade motorfordon från. En bilmekanikerutbildning och regelbunden fortbildning rekommenderas starkt för att dessa arbeten ska kunna utföras. När det anges i informationen att specialverktyg skall användas måste sådana specialverktyg användas för att alla reparationer skall ha utförts på ett fackmannamässigt sätt.

8. Garanti

Om Opel fullgör avtalet på ett bristfälligt sätt, har användaren av TIS2Web de rättigheter som gäller enligt lag. Innan användaren hävdar ett skadeståndskrav måste han under en rimlig tid ge Opel tillfälle till senare fullgörande. Om detta senare fullgörande misslyckas upprepade gånger, inte är möjligt, förkastas på grund av oproportionerliga kostnader eller annars inte rimligtvis kan förväntas av Opel, har användaren rätt att häva avtalet i enlighet med de regler som gäller vid varje givet tillfälle. Lagstadgade preskriptionstider gäller.

9. Ansvar för skador

Användaren använder informationen som görs tillgänglig på egen risk.

Opel är bara ansvarig för skador (av vilket rättsligt skäl det än vara må) vid uppsåt eller grov vårdslöshet.

10. Tillämplig lag och behörig domstol

Alla tvister som uppkommer ur eller i samband med detta avtal är underkastade svensk lag. Eventuell tvist skall avgöras i allmän domstol.

11. Personuppgifter

Användarens personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag om skydd för personuppgifter. På begäran kommer information om användarens personuppgifter hos Opel att lämnas ut till användaren och användaren kan begära att uppgifterna rättas, raderas eller blockeras, beroende på omständigheterna (se även klausul om skydd för personuppgifter).

12. Övriga bestämmelser

12.1. Användningen av och/eller tillgången till tjänsterna kan temporärt begränsas eller avbrytas beroende på underhåll eller vidareutveckling av tjänstens informationsapplikationer. Användaren har ingen rätt att kräva återbetalning av avgifter eller skadestånd på grund av detta.

13. Hyperlänkar

Opel webbsida innehåller hyperlänkar till andra webbsidor. Opel tar inte ansvar för att lagar om skydd för personuppgifter följs på dessa webbsidor och avsäger sig allt ansvar för innehållet på dessa sidor.

En hyperlänk till Opel webbsida får läggas upp av tredje person endast efter medgivande från vårt företag. Om användaren vill lägga upp en sådan hyperlänk till vår webbsida, måste han kontakta Opel innan länken läggs upp.

14. Märken

Alla märken som visas på General Motors/Opel/Vauxhalls/Chevrolet webbsidor är skyddade av upphovsrättslagar. Detta gäller i synnerhet modellbeteckningar, typskyltar, logotyper, emblem och servicebeteckningar.

15. Copyright, immateriella rättigheter

Den information som publiceras på webbsida (text och bild, musik, grafik, animationer, videor etc.) och arrangemanget av dem på webbsidan är skyddat av copyright. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida, överföra och/eller översända eller på annat sätt använda dem utom med Opel skriftliga medgivande på förhand.

(S)

Adam Opel
Faxnummer:+44 1915033005

Avbryt