Home > Register > Terms & Conditions

Register - Accept Terms & Conditions


Register - Accept Terms & Conditions

GME Info Tech Portal - Algemene voorwaarden

1. Omvang van de toepassing

Adam Opel, vertegenwoordigd door diens landelijke verkooporganisaties (hierna ' Opel ' genoemd) biedt onderhoudsinformatie aan voor de merken Opel, Vauxhall en Chevrolet aan onafhankelijke gebruikers in uitsluitend elektronische vorm volgens de voorwaarden die in het navolgend zijn vastgelegd. Dit is ook van toepassing in het geval van strijdige voorwaarden van de gebruiker. Opel accepteert dergelijke strijdige voorwaarden van de gebruiker niet en wijst deze af. De Voorwaarden zijn van toepassing op de versie die online bereikbaar is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

2. Opstelling van het contract

2.1. Bij het verlenen van een licentie aan een gebruiker door Opel wordt tussen General Motors Europe en de gebruiker een contractuele relatie aangegaan waarbij tegen betaling toegang wordt verleend tot de technische informatie conform deze Algemene Voorwaarden.

2.2. Bij elk nieuw abonnement wordt een nieuw contract opgesteld. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden één (1) maand voor dergelijke wijzigingen van kracht worden. De gewijzigde versie wordt een onderdeel van het huidige contract, behalve indien de gebruiker hiertegen bezwaar aantekent binnen een termijn van twee (2) weken na ontvangst van de gewijzigde versie.

3. Voorwerp

Voorwerp van het contract is het gebruik van elektronische service-informatie voor motorvoertuigen van de merken Opel, Vauxhall, Chervrolet en Cadillac Europe.

 • Buitendienstoplossingen voor veel voorkomende storingen 2
 • Onderhoudsschema's
 • Elektrische bedradingschema’s
 • Test Procedures
 • Download van diagnosesoftware voor Tech1 en Tech2 2
 • Tech2Win Software 2
 • SPS Service Programming System 1,2
 • Security Access 1,2
 • Snapshot-upload en -weergave 2
 • Techline-afdruk 1,2
 • SCAN 100 diagnosesoftware 3
 • SCAN 100 software voor diagnose en herprogrammeren 1,3
 • Terugroepacties 2
 • Onderdelencatalogus 2,3

De gebruiker verkrijgt het recht om deze informatie op de pc van de gebruiker weer te geven en af te drukken en om de diagnosesoftware te downloaden en te installeren op een PC of op het Tech1- en Tech2-testapparaat gedurende de duur van het verkregen toegangsrecht.

1 Op toegang tot modules betreffende de beveiliging van het voertuig zijn specifieke voorwaarden van toepassing
2 Alleen voor Opel
3 Alleen voor Chevrolet

4. Licentievoorwaarden

4.1. De gebruiker moet de licentieaanvraag die zich in het registratiegedeelte van het portaal bevindt, volledig invullen.

4.2 Deze licentieovereenkomst wordt aangeboden door Opel conform de Regelgeving van de Europese Unie die voorziet dat onafhankelijke marktdeelnemers toegang krijgen tot de technische informatie van autoconstructeurs. Door een dergelijke licentie aan te gaan, verklaart de gebruiker dat hij deel uitmaakt van de gerechtigde groep van bevoegde partijen die de onderhoudsinformatie gebruiken voor het uitvoeren van deskundige onderhouds- en herstellingswerken binnen het kader van hun eigen bedrijf dat actief is in het herstellen van motorvoertuigen en wiens maatschappelijke zetel (inclusief BTW-registratie) binnen de Europese Unie ligt of in één van de volgende niet-EU-landen: IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Noorwegen, Turkije en Zwitserland.

4.3. De gebruiker betaalt met creditcard vooraf de kosten voor het aan te schaffen product. Er wordt een factuur opgesteld en verzonden via e-mail.

4.4 Nadat het te betalen bedrag is gedebiteerd, wordt toegang verleend tot de onderhoudsinformatie.

4.5. Op basis van de verworven enkelvoudige licentie kan de gebruiker, via elke internetaansluiting, toegang verkrijgen tot de onderhoudsinformatie vanaf de bedrijfsvestiging vermeld in zijn licentieaanvraag. Indien toegang voor meerdere gebruikers of toegang vanaf meerdere bedrijfsadressen gewenst wordt, moeten extra licenties aangevraagd worden.

4.6. Toegang tot TIS2Web en diagnosesoftware worden in rekening gebracht op basis van de weergegeven abonnementsperiodes.

4.7. De abonnementsperiode vangt aan bij de eerste toegang tot een van de service-informatiesystemen en wordt verbruikt in intervallen van een uur. De abonnementsperiode dient binnen een maand na aankoopdatum in te gaan; eventuele aanspraken met betrekking tot na 1 maand nog ongebruikte abonnementen kunnen worden afgewezen.

5. Gebruik van de geleverde informatie

5.1. De gebruiker mag de informatie die ter beschikking wordt gesteld op Info Tech Portal alleen gebruiken voor het op deskundige wijze uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken binnen het kader van zijn eigen bedrijf dat actief is in het herstellen van motorvoertuigen. De gegevens mogen in geen enkele vorm, hetzij geheel of gedeeltelijk, gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel. Dit geldt zowel voor actuele als oudere gegevens.

5.2. De licentie mag alleen gebruikt worden binnen het eigen activiteitendomein zoals vermeld in de inschrijving en op de vermelde bedrijfsvestiging. De licentie mag niet worden overgedragen aan derden voor commerciële of privédoeleinden.

5.3 Opel heeft het recht om de toegang onmiddellijk af te sluiten en om het contract onmiddellijk te beëindigen in geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik. In dit geval wordt het recht om terugbetaling van de resterende kredietsaldo’s en/of jaarlijkse basisvergoedingen te eisen uitgesloten. Opel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bijkomende vorderingen te stellen.

6. Voorwaarden voor de modules Service Programming System en Security Access

Voor toegang tot functies die betrekking hebben op de beveiliging van het voertuig dient de Gebruiker een D-U-N-S-nummer aan te vragen volgens de procedure weergegeven in het gedeelte voor aanvraag van Uitgebreide toegang.

6.1. De gebruiker stemt ermee in Opel, vertegenwoordigd door diens landelijke verkooporganisatie, op verzoek toegang te verlenen tot de klantgegevens en historische herstellingsgegevens in geval van een juridisch geschil of een geschil over garantie.

6.2. Er wordt overeengekomen dat Opel de klantgegevens en de historische herstellingsgegevens niet mag gebruiken voor andere doeleinden (inclusief commerciële doeleinden) dan deze vermeld in bovenvermeld artikel 6.1.

7. Veiligheidsinformatie

De geleverde informatie is bestemd voor het op deskundige wijze uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken voor ongewijzigde motorvoertuigen. Een opleiding tot automonteur en regelmatige bijscholingen worden als voorwaarde voor het uitvoeren van de bovenvermelde werken met klem aanbevolen. Indien het gebruik van speciale werktuigen vermeld is in de geleverde informatie, zijn dergelijke speciale werktuigen verplicht voor de deskundige uitvoering van alle reparaties.

8. Garantie

In geval van ontoereikende prestaties van Opel kan de gebruiker van het Info Tech Portal de bij wet voorziene vorderingen stellen. Vooraleer enige vordering voor schadevergoeding te stellen, moet de gebruiker Opel de kans geven om de prestaties alsnog te leveren binnen een redelijke termijn. Indien dergelijke prestaties achteraf herhaaldelijk tekortschieten, onmogelijk zijn of verworpen worden omwille van kosten die buiten verhouding zijn of omdat ze redelijkerwijze niet verwacht kunnen worden van Opel, heeft de gebruiker het recht het contract te op te zeggen conform de wettelijke bepalingen die op dat moment gelden. De wettelijke verjaringstermijnen zijn van toepassing.

9. Aansprakelijkheid voor schade

Het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Opel is alleen aansprakelijk voor schade – ongeacht de juridische basis daartoe – in geval van opzet of grove nalatigheid.

10. Toepasselijke wetgeving en bevoegdheid

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van België. De plaats van uitvoering en de uitsluitende bevoegdheid met betrekking tot alle vorderingen in verband hiermee is Antwerpen behalve indien anders vereist bij wet.

11. Persoonsgegevens

De gegevens van de gebruiker worden vertrouwelijk behandeld conform de bepalingen van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Op verzoek wordt de gebruiker geïnformeerd over de gegevens van de gebruiker die geregistreerd zijn bij Opel en kan hij, afhankelijk van het geval, eisen dat de gegevens gecorrigeerd, gewist of geblokkeerd worden (zie ook de clausule gegevensbescherming).

12. Andere bepalingen

12.1 Het gebruik van en/of de toegang tot de services kan tijdelijk beperkt of gestoord worden tengevolge van onderhoudswerken en verdere ontwikkelingen van de onderhoudsinformatietoepassingen. De gebruiker kan hiervoor geen terugbetaling van vergoedingen of uitkering van schadevergoedingen eisen.

13. Hypertext-koppelingen

De website van Opel bevat hypertext-koppelingen naar andere websites. Opel is niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften met betrekking tot persoonsgegevens op dergelijke websites en wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af.

Een hypertext-koppeling naar de website van Opel mag slechts door derden geïnstalleerd worden na voorafgaande toestemming door ons bedrijf Indien de gebruiker van plan is om dergelijke hyperlink naar onze website te plaatsen, moet hij vóór de installatie schriftelijk contact opnemen met Opel.

14. Merken

Alle merken vermeld op de General Motors/Opel/Vauxhall/Chevrolet websites zijn beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor benamingen van modellen, typeplaatjes, logo’s, emblemen en benamingen van diensten.

15. Auteursrechten, intellectuele eigendom

De informatie gepubliceerd op de website (tekst en foto’s, muziek, grafische afbeeldingen, animaties, videobeelden, enz.) en de weergave daarvan op de website zijn beschermd door het auteursrecht. Ze mogen niet gereproduceerd, verspreid, meegedeeld en/of doorgegeven worden of op enigerlei andere manier gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel.

(NL), (B)

Adam Opel
Faxnummer: +31 20 654 57 53

Cancel