Home > Registriraj > Terms & Conditions

Registriraj - prihvati uvjete korištenja


Register - Accept Terms & Conditions

GME Info Tech Portal - Opci uvjeti korištenja

1. Podrucje primjene aplikacije

Adam Opel, kojega zastupaju lokalna nacionalna prodajna društva, (nadalje ' Opel'), omogucava da servisne informacije, koje se odnose na marke Opel, Vauxhall i Chevrolet budu dostupne nezavisnim operaterima u elektronickom obliku, iskljucivo prema uvjetima korištenja navedenima u nastavku. Ovo se takoder primjenjuje u slucaju nesukladnih opcih uvjeta korisnika. Opel ne prihvaca i odbacuje sve takve nesukladne uvjete korištenja korisnika. Vrijedi verzija Opcih uvjeta korištenja, dostupna online u vrijeme postavljanja narudžbe.

2. Sklapanje ugovora

2.1. Licenciranjem korisnika od strane Opel, zasniva se ugovorni odnos izmedu General Motors Europe i korisnika, o omogucavanju pristupa tehnickim informacijama uz placanje, u skladu s ovim Opcim uvjetima korištenja.

2.2. Za svaki novi upis zakljucuje se novi ugovor. Korisnik ce biti obaviješten o izmjenama ovih Opcih uvjeta korištenja jedan (1) mjesec prije nego što izmjene stupe na snagu. Izmijenjena verzija ce postati dio važeceg ugovora, osim ako korisnik tome prigovori unutar dva (2) tjedna od primitka istog.

3. Predmet ugovora

Predmet ugovora je uporaba elektronickih servisnih informacija za General Motors Europe motorna vozila marki Opel, Vauxhall, Chevrolet i Cadillac Europe.

 • Popravci na terenu za ceste kvarove 2
 • Servisni planovi održavanja
 • Elektricne sheme ožicenja
 • Postupci provjere
 • Preuzimanje softvera za Tech1 i Tech2 dijagnosticki uredaj 2
 • Softver za Tech2Win 2
 • SPS servisni programski sustav 1,2
 • Siguran pristup 1,2
 • Ucitavanje i prikaz snimaka stanja 2
 • Techline tiskanje 1,2
 • SCAN 100 dijagnosticki softver 4
 • SCAN 100 softver za dijagnosticiranje i reprogramiranje 1,3
 • Opoziv kampanja2
 • Katalog dijelova 2,3

Korisnik dobiva pravo pokazivanja i ispisa ovih informacija na korisnikovom osobnom racunalu i preuzimanje i instalaciju dijagnostickog softvera na PC-u ili Tech1 i Tech2 uredajima, tijekom trajanja dobivenog prava pristupa.

1 Pristup sigurnosnim moduilima vozila predmet je specificnih uvjeta korištenja
2 Samo za Opel
3 Samo za Chevrolet

4. Uvjeti licence

4.1. Korisnik ce u poptunosti ispuniti zahtjev za licencom, kojega daje registracijski odjeljak portala.

4.2. Opel nudi ovaj ugovor o licenci sukladno propisima Europske Unije, koja predvida da neovisni operateri imaju pristup tehnickim informacijama proizvodaca vozila. Sklapanjem takve licence, korisnik izjavljuje da pripada odobrenoj skupini ovlaštenih osoba koje ce koristiti servisne informacije za obavljanje servisa i popravaka na strucan nacin u okviru vlastitog poslovanja u popravku motornih vozila i cije je registrirano mjesto poslovanja (ukljucujuci registraciju PDV-a) unutar Europske Unije ili u nekoj od sljedecih država koje nisu clanice EU-a: Hrvatska, Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija, Švicarska i Turska.

4.3. Korisnik ce unaprijed platiti kreditnom karticom naknadu za proizvod koji kupuje. Izradit ce se racun i poslati e-poštom.

4.4. Nakon što je iznos za placanje skinut, bit ce omogucen pristup servisnim informacijama.

4.5. Na osnovi kupljene jedne licence korisnik može, putem bilo koje tocke pristupa internetu, pristupiti servisnim informacijama iz registrirane adrese poslovanja navedene u zahtjevu za licencu. Ako se želi pristup više od jednog korisnika ili pristup s razlicitih poslovnih adresa, potrebno je kupiti dodatne odgovarajuce licence.

4.6. Pristup TIS2Web-u i dijagnostickom softveru zaracunat ce se na temelju pokazanih razdoblja pretplate.

4.7. Razdoblje pretplate zapocinje s prvim pristupom nekom od servisnih informacijskih sustava i obracunava se na obracunsko razdoblje od jednog sata. Razdoblje pretplate mora se zapoceti unutar 1 mjeseca nakon datuma kupnje; sva prava na neiskorištene pretplate nakon 1 mjeseca mogu biti predmet odbacivanja.

5. Korištenje datih informacija

5.1. Korisnik može informacije koje su mu dostupne na Info Tech Portalu koristiti samo za obavljanje servisa i popravaka na strucan nacin, u okviru vlastitog poslovanja za popravak motornih vozila. Podaci se ne smiju, u cijelosti ili djelomicno, kopirati ili širiti u bilo kojem obliku, bez prethodnog pisanog odobrenja društva Opel. To vrijedi za aktualne i za neaktualne podatke.

5.2 Licenca se može koristiti samo unutar vlastitog podrucja poslovanja, kako je navedeno u zahtjevu i na navedenoj registriranoj adresi poslovanja. Licenca se ne može prenositi na trece osobe za komercijalnu ili privatnu uporabu.

5.3. Opel ce biti ovlašten da odmah onemoguci pristup i izvijesti o trenutacnom raskidu ugovora u slucaju neovlaštenog ili nepropisnog korištenja. U tom slucaju, iskljucuje se pravo zahtijevati povrat novca za preostale odobrene iznose i/ili godišnje naknade. Opel izricito zadržava pravo zahtijevati daljnja potraživanja.

6. Uvjeti korištenja za Servisni programski sustav i Siguran pristup

Pristup sigurnosnim funkcijama u vezi vozila ovisi o tome, da korisnik dobije D-U-N-S broj, prema pokazanom postupku u polju zahtjeva Napredan pristup.

6.1. Korisnik pristaje da društvu Opel, koje zastupaju lokalna nacionalna prodajna društva, na zahtjev pruži pristup povijesnim podacima klijenta i popravaka u slucaju zakonske pritužbe ili spora vezanog uz jamstvo.

6.2. Dogovoreno je da Opel nece koristiti povijesne podatke klijenta i popravaka za bilo koje druge svrhe (ukljucujuci komercijalne svrhe), osim onih navedenih iznad, u clanku 6.1.

7. Sigurnosne informacije

Pružene informacije služe za strucno obavljanje servisa i popravaka za nemodificirana motorna vozila. Završena obuka za automehanicara i redovna daljnja obuka snažno se preporucuju, kao preduvjet za provodenje gore spomenutih radova. Ako pružene informacije zahtijevaju korištenje specijalnih alata, takvi specijalni alati su obvezni za sve popravke kako bi se popravci strucno izvršili.

8. Jamstvo

U slucaju manjkavog ispunjenja društva Opel, korisnik Info Tech Portala imat ce potraživanja u skladu sa zakonom. Prije postavljanja zahtjeva za naknadom, korisnik mora društvu Opel pružiti mogucnost naknadnog izvršenja u razumnom roku. Ako takvo naknadno izvršenje ponovno ne uspije, ili bude nemoguce ili odbijeno zbog nerazmjernih troškova ili se iz drugih razloga ne može razumno ocekivati od društva Opel, korisnik ce biti ovlašten raskinuti ugovor u skladu sa zakonskim odredbama koje tada budu na snazi. Primijenit ce se zakonski rokovi zastare.

9. Odgovornost za štete

Korisnik ce dostupne informacije koristiti na vlastiti rizik.

Opel ce biti odgovoran za štete – zbog bilo kojeg zakonskog razloga – samo ako postoji namjera ili gruba nepažnja.

10. Mjerodavno pravo i nadležnost

Bilo koji i svi sporovi koji proizidu iz ili su u vezi s ovim ugovorom podliježu pravu Republike Hrvatske. Mjesto izvršenja i iskljucivo mjesto nadležnosti u pogledu bilo koje i svih tužbi u vezi s ovim Opcim uvjetima korištenja je Opcinski sud u Zagrebu osim ako je drugacije propisanom obveznim zakonskim odredbama.

11. Osobni podaci

Korisnicki podaci ce se tretirati povjerljivima, u skladu s odredbama primjenjivog zakona o zaštiti podataka. Na zahtjev, korisnik ce biti informiran o podacima korisnika koje je zabilježio Opel i može tražiti, ovisno o slucaju, da se podaci isprave, izbrišu ili blokiraju (takoder vidi i klauzulu o zaštiti podataka).

12. Ostale odredbe

12.1. Korištenje i/ili pristup uslugama mogu biti privremeno ograniceni ili obustavljeni, kao rezultat održavanja i daljnjeg razvoja sustava servisnih informacijskih aplikacija. Korisnik ne može u tom pogledu zahtijevati povrat novca za naknade ili naknadu štete.

13. Hiperveze (linkovi)

Web stranica društva Opel sadrži hiperveze (linkove) na druge web stranice. Opel nije odgovoran za poštivanje propisa o zaštiti podataka na takvim web stranicama i ne priznaje nikakvu odgovornost za sadržaj istih.

Trece osobe mogu postavljati hipervezu na web stranicu Opel samo uz prethodni pristanak našeg društva. Ukoliko korisnik namjerava postaviti takvu hipervezu na našu web stranicu, morat ce pismeno kontaktirati Opel prije postavljanja.

14. Znaci

Bilo koji i svi znaci, prikazani na General Motors/Opel/Vauxhall/Chevrolet web stranicama, zašticeni su prema zakonu o zaštitnim znacima. To se posebice primjenjuje za oznake modela, plocice tipova, logotipe, simbole i uslužne oznake.

15. Autorska prava, intelektualno vlasništvo

Informacije, koje se nalaze na web stranici (tekst i slike, glazba, crteži, animacije, filmovi itd.) i raspored istih na web stranici, zašticene su autorskim pravom. Nije dozvoljena reprodukcija, širenje, komunikacija i/ili emitiranje ili drugi nacin korištenja, osim ako postoji prethodno pisano odobrenje od strane društva Opel.

(HR)

Adam Opel
Fax: +36 1 298 - 1086

Poništi