Home > Εγγραφή > Terms & Conditions

Εγγραφή - Αποδέχομαι τους Όρους & τις Προϋποθέσεις


Register - Accept Terms & Conditions

Πύλη τεχνικών πληροφοριών GME - Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

1. Αντικείμενο της εφαρμογής

Η Adam Opel, εκπροσωπούμενη από τις τοπικές της εθνικές εταιρείες πωλήσεων, (εφεξής αναφερόμενη ως ' Opel ') παράσχει πληροφορίες σέρβις σε ανεξάρτητους επισκευαστές αναφορικά με τις μάρκες Opel, Vauxhall και Chevrolet αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Το ίδιο ισχύει επίσης και σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων και προϋποθέσεων του χρήστη. Η Opel δεν αποδέχεται και απορρίπτει οποιουσδήποτε τέτοιους αντικρουόμενους όρους και προϋποθέσεις του χρήστη. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν στη μορφή που θα είναι προσβάσιμοι στο διαδίκτυο κατά το χρόνο της παραγγελίας.

2. Σύναψη της συμβάσεως

2.1. Μέσω της αδειοδότησης χρήστη από τη Opel, θα συνάπτεται συμβατική σχέση μεταξύ της General Motors Europe και του χρήστη αναφορικά με πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες που διατίθενται έναντι πληρωμής σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

2.2. Με κάθε καινούργια συνδρομή θα συνάπτεται μια νέα σύμβαση. Ο χρήστης θα ειδοποιείται για κάθε τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ένα (1) μήνα πριν την έναρξη ισχύος κάθε τέτοιας τροποποίησης. Η τροποποιημένη έκδοση θα καθίσταται μέρος της υφιστάμενης σύμβασης εκτός εάν ο χρήστης εναντιωθεί ως προς αυτό εντός δύο (2) εβδομάδων από τη λήψη της.

3. Αντικείμενο

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η χρήση των πληροφοριών σέρβις σε ηλεκτρονική μορφή για τα μηχανοκίνητα οχήματα μάρκας Opel, Vauxhall, Chevrolet και Cadillac Europe.

 • Άμεσες λύσεις για επαναλαμβανόμενες βλάβες 2
 • Προγράμματα συντήρησης
 • Διαγράμματα ηλεκτρονικής καλωδίωσης
 • Διαδικασίες ελέγχου
 • Λήψη (download) λογισμικού διαγνωστικού συστήματος τύπου Tech1 και Tech2 2
 • Λογισμικό Tech2Win 2
 • Σύστημα προγραμματισμού συντήρησης SPS 1,2
 • Πρόσβαση ασφαλείας 1,2
 • Αποστολή και εμφάνιση στιγμιοτύπου 2
 • Εκτύπωση Techline 1,2
 • Λογισμικό διαγνωστικού ελέγχου SCAN 100 4
 • Λογισμικό διαγνωστικού ελέγχου και επαναπρογραμματισμού SCAN 100
 • 1,3
 • Καμπάνιες ανάκλησης2
 • Κατάλογος ανταλλακτικών 2,3

Ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα να εμφανίζει και να εκτυπώνει τις πληροφορίες αυτές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και να κατεβάζει και να εγκαθιστά το διαγνωστικό λογισμικό σε Η/Υ ή στο σύστημα Tech1 και Tech2 στη διάρκεια του αποκτηθέντος δικαιώματος πρόσβασης.

1 Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μονάδες που αφορούν στην ασφάλεια του οχήματος υπόκειται σε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις
2 Για Opel μόνο
3 Για Chevrolet μόνο

4. Όροι αδείας

4.1. Ο χρήστης θα συμπληρώσει όλα τα πεδία στην αίτηση άδειας που παρέχεται από την ενότητα εγγραφής της πύλης.

4.2. Η παρούσα σύμβαση άδειας παρέχεται από την Opel σύμφωνα με τις Διατάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προβλέπει ότι ανεξάρτητοι επισκευαστές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες κατασκευαστών οχημάτων. Δια της σύναψης της σύμβασης αυτής, ο χρήστης δηλώνει ότι ανήκει στην εξουσιοδοτημένη ομάδα των προσώπων που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες συντήρησης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης με επαγγελματικό τρόπο εντός του πλαισίου της δικής του επιχείρησης επιδιόρθωσης οχημάτων και του οποίου η έδρα της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της λήψης Α.Φ.Μ.) βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες μη μέλη της Ε.Ε.: Κροατία, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, FYROM, Ελβετία και Τουρκία.

4.3. Ο χρήστης οφείλει να προκαταβάλλει την αμοιβή για το προϊόν που θα αποκτηθεί μέσω πιστωτικής κάρτας. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.4 Μετά τη χρέωση του πληρωτέου ποσού, θα καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες συντήρησης.

4.5. Με βάση τη ληφθείσα μοναδική άδεια, ο χρήστης δύναται, μέσω οποιουδήποτε σημείου πρόσβασης στο διαδίκτυο, να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες συντήρησης από την έδρα της επιχείρησής του που αναφέρεται στην αίτηση άδειας. Εάν επιθυμείται πρόσβαση από περισσότερους του ενός χρήστες ή πρόσβαση από διαφορετικές διευθύνσεις, πρέπει να ληφθούν αντίστοιχες πρόσθετες άδειες.

4.6. Η πρόσβαση στο TIS2Web και το λογισμικό διαγνωστικού ελέγχου θα χρεώνεται με βάση τις χρονικές περιόδους συνδρομής που απεικονίζονται.

4.7. Η περίοδος συνδρομής αρχίζει με την πρώτη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα συστήματα πληροφοριών σέρβις και κατανέμεται σε ωριαία διαστήματα. Η περίοδος συνδρομής πρέπει να αρχίσει εντός 1 μήνα μετά την ημερομηνία αγοράς. Τυχόν δικαιώματα για μη χρησιμοποιημένες συνδρομές μετά το πέρας 1 μήνα μπορεί να απορριφθούν.

5. Χρήση παρεχόμενων πληροφοριών

5.1. Ο χρήστης δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται στην Πύλη τεχνικών πληροφοριών μόνο για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής με επαγγελματικό τρόπο εντός του πλαισίου της επιχείρησης επισκευής οχημάτων που διαθέτει. Τα δεδομένα δεν δύνανται ολικά ή μερικά να αντιγραφούν ή να διανεμηθούν με οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προτέρα έγγραφη συναίνεση της Opel. Αυτό ισχύει για τρέχοντα και μη δεδομένα.

5.2. Η άδεια δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνον εντός του πεδίου δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην αίτηση και στη δηλούμενη έδρα της επιχείρησης. Η άδεια δεν δύναται να εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε τρίτο για επαγγελματική ή ιδιωτική χρήση.

5.3. Η Opel θα δύναται να διακόψει άμεσα την πρόσβαση και να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή καταχρηστικής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα αποζημιώσεως για υφιστάμενο υπόλοιπο ή/και ετήσια βασική χρέωση αποκλείεται. Η General Motors Europe ρητά διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει περαιτέρω αξιώσεις.

6. Όροι & Προϋποθέσεις για το Σύστημα Προγραμματισμού Συντήρησης και Ασφαλούς Πρόσβασης

Η πρόσβαση στις λειτουργίες του οχήματος που αφορούν στην ασφάλεια υπόκειται στο Χρήστη που πρόκειται να λάβει έναν αριθμό D-U-N-S σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περιοχή αιτήματος Μεγαλύτερης πρόσβασης.

6.1. Ο χρήστης συμφωνεί να παράσχει στη Opel, εκπροσωπούμενη από τις τοπικές της εθνικές εταιρείες πώλησης, κατόπιν αιτήσεως, πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα των πελατών και των επιδιορθώσεων σε περίπτωση νομικής διεκδικήσεως ή διαφωνίας ως προς την εγγύηση.

6.2. Συμφωνείται ότι η Opel δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα ιστορικού των πελατών και των επισκευών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σκοπών) πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 6.1. παραπάνω.

7. Πληροφορίες ασφαλείας

Οι παρασχεθείσες πληροφορίες εξυπηρετούν την εκτέλεση εργασιών σέρβις και επισκευής με επαγγελματικό τρόπο για μη τροποποιημένα οχήματα. Συνιστάται εκπαίδευση τεχνικού αυτοκινήτων και περαιτέρω τακτική εκπαίδευση ως προϋπόθεση για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών. Όπου η χρήση ειδικών εργαλείων υποδεικνύεται στις παρασχεθείσες πληροφορίες, τα ειδικά αυτά εργαλεία είναι υποχρεωτικά για κάθε επιδιόρθωση που εκτελείται κατά επαγγελματικό τρόπο.

8. Εγγύηση

Σε περίπτωση ανεπαρκούς εκτέλεσης από τη Opel, ο χρήστης της πύλης τεχνικών πληροφοριών θα έχει τις αξιώσεις που παρέχονται από το νόμο. Πριν από την αναγνώριση οποιασδήποτε αξιώσεως αποζημίωσης, ο χρήστης θα πρέπει να παράσχει στη Opel τη δυνατότητα εκ νέου εκτέλεσης εντός ευλόγου χρόνου. Αν τέτοια μετέπειτα εκτέλεση αποτύχει επανειλημμένως ή είναι αδύνατη ή απορριπτέα εξαιτίας δυσανάλογων εξόδων ή άλλως δεν μπορεί εύλογα να παρασχεθεί από τη Opel, ο χρήστης θα δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι χρόνοι παραγραφής θα ισχύουν.

9. Ευθύνη για ζημιές

Η χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών πραγματοποιείται με ευθύνη του ιδίου του χρήστη.

Η General Motors Europe θα ευθύνεται για ζημίες – για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία – μόνο ως αποτέλεσμα δόλου ή βαριάς αμέλειάς τους.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ως αποτέλεσμα της παρούσας Σύμβασης θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας Ελληνικής νομοθεσίας. Ο τόπος εκτέλεσης και ο αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την παρούσα συμφωνείται ότι είναι η Αθήνα, εκτός και εάν άλλως επιβάλλεται από κανόνα αναγκαστικού δικαίου.

11. Προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα του χρήστη θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κατόπιν αιτήσεως, ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά με τα δεδομένα του που έχουν καταγραφεί από τη Opel και ο χρήστης δύναται να ζητήσει, αναλόγως της περιπτώσεως, τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση των στοιχείων του (δείτε επίσης τον όρο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων).

12. Λοιπές διατάξεις

12.1. Η χρήση ή/και πρόσβαση στις υπηρεσίες δύναται προσωρινώς να περιοριστεί ή να διακοπεί ως αποτέλεσμα συντήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης των εφαρμογών πληροφοριών συντήρησης. Ο χρήστης δεν θα έχει αξιώσεις για επιστροφή ποσών ή για ζημίες αναφορικά με αυτό.

13. Hypertext - Συνδέσεις (Links)

Ο δικτυακός τόπος της Opel διαθέτει συνδέσεις υπερκειμένου (hypertext) με άλλους δικτυακούς τόπους. Η Opel δεν είναι υπεύθυνη για συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων αυτών των δικτυακών τόπων και δεν αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Μια σύνδεση υπερκειμένου με το δικτυακό τόπο της Opel μπορεί να εγκατασταθεί από τρίτους μόνο με την πρότερη συναίνεση της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγκαταστήσει τέτοια σύνδεση στο δικτυακό μας τόπο, θα πρέπει εγγράφως να επικοινωνήσει με τη Opel πριν από την εγκατάσταση.

14. Σήματα

Όλα τα σήματα που υπάρχουν στους δικτυακούς τόπους της General Motors /Opel/Vauxhall/Chevrolet προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Αυτή εφαρμόζεται ως επί το πλείστον σε αναφορές σε μοντέλα, πλακέτες τύπου, λογότυπα, εμβλήματα και αναφορές σε συντήρηση.

15. Πνευματικά δικαιώματα, Πνευματική ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο(κείμενο και φωτογραφίες, μουσική, γραφικά, animation, video κ.λπ.) και η διάταξή τους στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, επικοινωνία ή/και αποστολή καθώς και κάθε άλλη χρήση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Opel.

(GR)

Adam Opel
Αριθμός φαξ:+ 34 916 310 975

Ακύρωση