Home > Rejestracja > Terms & Conditions

Register - Akceptuj Warunki


Register - Accept Terms & Conditions

GME Info Tech Portal - Ogólne Warunki Uzytkowania

1. Zakres zastosowania

Firma Adam Opel, reprezentowana przez lokalne krajowe firmy handlowe (National Sales Companies), (zwana dalej „Opel”) udostepnia niezaleznym operatorom serwis informacyjny dotyczacy marek Opel, Vauxhall i Chevrolet w formie elektronicznej wylacznie na warunkach okreslonych ponizej. Niniejsze Ogólne Warunki Uzytkowania beda równiez mialy zastosowanie w przypadku, gdy warunki ogólne uzytkownika beda zawieraly postanowienia sprzeczne z niniejszymi warunkami. Opel nie akceptuje jakichkolwiek sprzecznych warunków uzytkownika i odrzuca je. Niniejsze Ogólne Warunki Uzytkowania beda mialy zastosowanie w wersji dostepnej w Internecie w momencie zlozenia zamówienia.

2. Zawarcie umowy

2.1. W momencie przyznania uzytkownikowi licencji przez firme Opel powstaje stosunek umowny laczacy Opel i uzytkownika w zakresie platnego dostepu do informacji technicznych, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uzytkowania.

2.2. Kazdorazowe odnowienie subskrypcji skutkuje powstaniem nowej umowy. Uzytkownik bedzie powiadamiany o wszelkich zmianach w zakresie Ogólnych Warunków Uzytkowania na jeden (1) miesiac przed ich wejsciem w zycie. Zmodyfikowana wersja stanie sie czescia aktualnej umowy, chyba ze uzytkownik w terminie dwóch (2) tygodni od otrzymania powiadomienia zglosi zastrzezenie.

3. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest uzytkowanie elektronicznego serwisu informacyjnego dotyczacego pojazdów silnikowych marek Opel, Vauxhall, Chevrolet i Cadillac Europe.

 • Porady praktyczne dotyczace najczesciej wystepujacych usterek 2
 • Plany serwisu
 • Schematy instalacji elektrycznej
 • Procedury sprawdzania
 • Tech1 i Tech2 — pobieranie oprogramowania Diagnostic Tester 2
 • Oprogramowanie Tech2Win 2
 • SPS Service Programming System 1,2
 • Security Access 1,2 (Dostep do funkcji bezpieczenstwa 1,2)
 • Przesylanie i wyswietlanie migawek (Snapshot upload and display) 2
 • Drukowanie Techline 1,2
 • Oprogramowanie diagnostyczne SCAN 100 4
 • Oprogramowanie do diagnostyki i przeprogramowywania SCAN 100 1,3
 • Informacje o kampaniach serwisowych (Recall Campaigns)2
 • Katalog czesci 2,3 (Parts Catalogue 2,3)

Uzytkownik nabywa prawo do wyswietlania i drukowania niniejszych informacji na swoim komputerze, a takze prawo do pobierania oraz instalowania oprogramowania diagnostycznego na komputerze PC lub Tech1 i Tech2 w okresie obowiazywania nabytego prawa dostepu.

1 Dostep do modulów pojazdu zwiazanych z bezpieczenstwem podlega odrebnym warunkom uzytkowania
2 Dot. tylko samochodów Opel
3 Dot. tylko samochodów Chevrolet

4. Warunki licencji

4.1. Uzytkownik jest zobowiazany do kompletnego wypelnienia wniosku licencyjnego dostarczonego przez dzial rejestracji portalu.

4.2. Niniejsza umowa licencyjna firmy Opel jest zgodna z Rozporzadzeniem Unii Europejskiej, które stanowi, iz niezalezni operatorzy beda mieli dostep do danych technicznych producentów pojazdów. Akceptujac te licencje uzytkownik oswiadcza, iz nalezy do autoryzowanej grupy upowaznionych stron, które wykorzystaja informacje serwisowe do profesjonalnego prowadzenia serwisu i przeprowadzania napraw, w ramach wlasnej dzialalnosci dotyczacej mechaniki pojazdowej i które posiadaja zarejestrowane miejsce prowadzenia dzialalnosci (wlacznie z rejestracja VAT) na terenie Unii Europejskiej lub tez jednego z nastepujacych panstw: Chorwacji, Islandii, Norwegii, Ksiestwa Liechtenstein, Macedonii, Szwajcarii lub Turcji.

4.3. Uzytkownik placi za produkt z góry karta kredytowa. Faktura zostanie wystawiona i przeslana poczta elektroniczna.

4.4. Po zaksiegowaniu naleznej sumy, przyznany zostanie dostep do serwisu informacyjnego.

4.5. Na podstawie uzyskanej pojedynczej licencji uzytkownik moze z zarejestrowanego adresu, wskazanego we wniosku, pod którym prowadzi dzialalnosc gospodarcza, poprzez dowolny punkt dostepu do Internetu, uzyskac dostep do serwisu informacyjnego . W sytuacji gdy wymagany jest dostep wiecej niz jednego uzytkownika lub tez dostep z róznych adresów, pod którymi prowadzona jest dzialalnosc, niezbedne jest pozyskanie dodatkowych licencji.

4.6. Oplaty za dostep do TIS2Web i oprogramowania diagnostycznego sa naliczane w przedstawionym systemie subskrypcji okresowej.

4.7. Okresy subskrypcji zaczynaja sie w momencie uzyskania pierwszego dostepu do serwisu informacyjnego i sa naliczane w jednostkach godzinowych. Okres subskrypcji musi rozpoczac sie w ciagu 1 miesiaca od daty zakupu; wszelkie roszczenia z tytulu nie wykorzystanej subskrypcji wniesione po uplywie 1 miesiaca moga zostac odrzucone.

5. Wykorzystywanie udostepnianych informacji

5.1. Uzytkownik posiada prawo do wykorzystywania informacji zdobytych w Info Tech Portal tylko w zakresie profesjonalnego prowadzenia serwisu i przeprowadzania napraw, w ramach wlasnej dzialalnosci dotyczacej mechaniki pojazdowej. Uzyskane dane, w calosci lub czesci, nie moga byc w zadnej formie kopiowane lub rozpowszechniane bez uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody firmy Opel. Zastrzezenie to dotyczy wszystkich danych — aktualnych i nieaktualnych.

5.2. Licencja moze byc uzytkowana jedynie w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, zgodnie z informacja podana na wniosku i pod wskazanym, zarejestrowanym adresem prowadzenia tej dzialalnosci. Licencja nie moze byc przekazana osobom trzecim do uzytku komercyjnego ani prywatnego.

5.3. W razie nieautoryzowanego uzytkowania lub naduzycia Opel zachowuje prawo do natychmiastowego pozbawienia uzytkownika dostepu do systemu i do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. W takim przypadku uzytkownik traci prawo do uzyskania zwrotu za oplacony, niewykorzystany okres subskrypcji i\lub podstawowe oplaty roczne. Firma Opel niniejszym zastrzega sobie prawo do dalszych roszczen odszkodowawczych.

6. Warunki korzystania z systemów Service Programming System i Security Access

Dostep do funkcji pojazdu istotnych dla bezpieczenstwa przekazywany jest Uzytkownikowi, który uzyskuje numer D-U-N-S wedlug procedury pokazanej w obszarze zadan podwyzszonego dostepu.

6.1 W przypadku formalnej reklamacji lub sporu w zakresie roszczen gwarancyjnych uzytkownik zgadza sie na zapewnienie na zadanie firmy Opel reprezentowanej przez lokalna krajowa firme handlowa dostepu do danych dotyczacych klientów i historii napraw.

6.2. Strony uzgadniaja, iz firma Opel nie wykorzysta danych dotyczacych klientów i historii napraw uzytkownika w zadnym innym celu (w tym do celów reklamowych), jak tylko w tym okreslonym powyzej w ustepie 6.1.

7. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa

Dostarczane informacje sluza do profesjonalnego prowadzenia serwisu i przeprowadzania napraw niezmodyfikowanych pojazdów silnikowych. Szkolenia technika mechanika samochodowego i dalsze regularne szkolenia sa szczególne zalecane jako warunek wstepny wykonywania wyzej wymienionych prac. Gdziekolwiek wskazuje sie uzycie specjalistycznych narzedzi, uzycie takich narzedzi jest wymagane podczas wszystkich napraw, aby zapewnic ich fachowosc.

8. Gwarancja

W wypadku zaniedban firmy Opel uzytkownikowi Info Tech Portal przysluguja wszelkie uprawnienia okreslone przez przepisy prawa. Zanim jednak uzytkownik bedzie mógl domagac sie odszkodowania, musi dac szanse firmie Opel na naprawienie swoich bledów w stosownym do okolicznosci okresie czasu. Jesli takie dzialania naprawcze nie przyniosa skutku lub tez beda niewykonalne, czy tez beda odrzucane ze wzgledu na niewspólmierne do skutków koszty, lub tez z innych wzgledów nie beda podejmowane przez firme Opel, uzytkownik jest uprawniony do odstapienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Do rozpatrywania roszczen gwarancyjnych beda stosowane ustawowe terminy.

9. Odpowiedzialnosc za szkody

Wykorzystanie dostarczonej informacji ma miejsce na wylaczne ryzyko uzytkownika.

Firma Opel ponosi odpowiedzialnosc — bez wzgledu na przyczyne prawna — tylko w przypadku umyslnego lub razacego zaniedbania.

10. Wlasciwosc rzeczowa i miejscowa

Wszelkie spory powstale w wyniku lub w zwiazku z niniejsza umowa podlegaja prawu polskiemu. Sadem wylacznie wlasciwym miejscowo w zakresie wszelkich roszczen pozostajacych w zwiazku z niniejsza umowa jest Sad dla m. st. Warszawy chyba, ze odmiennie stanowi obowiazujace prawo.

11. Dane osobowe

Dane dotyczace uzytkownika sa traktowane jako poufne zgodnie z przepisami obowiazujacej ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje na temat danych dotyczacych uzytkownika, zgromadzonych przez firme Opel moga na zadanie uzytkownika byc zmienione, usuniete lub zablokowane (zobacz takze klauzule o ochronie danych osobowych).

12. Pozostale postanowienia

12.1 Aktywnosc uzytkownika i/lub dostep do uslug moga zostac okresowo ograniczone lub zaklócone na skutek dzialan konserwacyjnych i rozwojowych dotyczacych aplikacji serwisu informacyjnego. Uzytkownik z tego tytulu nie moze dochodzic zadnych roszczen, nie jest tez uprawniony do zwrotu za te okresy oplat za subskrypcje.

13. Hipertekst — lacza

Witryna internetowa firmy Opel zawiera lacza hipertekstowe do innych witryn internetowych. Firma Opel nie odpowiada za przestrzeganie praw wynikajacych z przepisów w zakresie ochrony danych na tych stronach internetowych i zastrzega, iz z tego wzgledu nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich tresc.

Lacza hipertekstowe do witryny internetowej Opel moga byc instalowane przez osoby trzecie wylacznie po uzyskaniu uprzedniej zgody naszej firmy. W razie gdy uzytkownik ma zamiar umiescic na swojej witrynie internetowej takie lacze, jest zobowiazany wystapic uprzednio na pismie do Opel w celu uzyskania zgody.

14. Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe przedstawione na witrynie internetowej General Motors /Opel/Vauxhall/Chevrolet sa zastrzezonymi znakami towarowymi i jako takie podlegaja ochronie prawnej. Ma to zastosowanie w szczególnosci do nazw modeli, tabliczek znamionowych, logo, emblematów i nazw uslug.

15. Prawa autorskie, wlasnosc intelektualna

Informacje publikowane w witrynie internetowej firmy (teksty, zdjecia, muzyka, grafiki, animacje, filmy itp.) i umowa z nimi zwiazana podlega ochronie prawa autorskiego. Powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie bez uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody firmy Opel jest zabronione.

(PL)

Adam Opel
Nr faksu: + 36 1 298 - 1093

Unieważnij