Home > Terms & Conditions

Положения и условия

GME Информационен технически портал - Общи положения и условия

1. Обхват на приложението

Adam Opel, представлявана от местните национални компании за продажба (оттук нататък наричана "Opel"), изготвя сервизна информация за марките Opel, Vauxhall и Chevrolet, достъпна за независими оператори в електронен формат ексклузивно в съответствие с положенията и условията, описани тук. Това важи и в случай на противоречиви общи положения и условия на потребителя. Opel отхвърля и не приема всякакви такива противоречиви положения и условия на потребителя. Общите положения и условия важат във версията, която е достъпна онлайн по време на подаване на поръчката.

2. Образуване на договора

2.1. При лицензирането на потребител от Opel се установяват договорни взаимоотношения между Opel и потребителя за достъпа до техническа информация, предоставен срещу заплащане в съответствие с настоящите общи положения и условия.

2.2. При всеки нов абонамент ще се установява нов договор. Потребителят ще бъде уведомяван за всякакви изменения на тези общи положения и условия един (1) месец преди влизането в сила на въпросните изменения. Изменената версия ще стане част от настоящия договор, освен ако потребителят не възрази срещу това в рамките на две (2) седмици от получаване на известието.

3. Предмет на договора

Предметът на този договор е използването на електронна сервизна информация за моторни превозни средства на от марките Opel, Vauxhall, Chevrolet и Cadillac Europe.

 • Полеви поправки за често срещани дефекти 2
 • Сервизни планове за поддръжка
 • Схеми на електрическото окабеляване
 • Checking Procedures
 • Сваляне на диагностичен тестов софтуер Tech1 и Tech2 2
 • Софтуер Tech2Win 2
 • Система за програмиране на услуги SPS 1,2
 • Достъп за сигурност (Security Access) 1,2
 • Качване и показване на записи с данни (snapshots) 2
 • Techline печат 1,2
 • SCAN 100 диагностичен софтуер 4
 • SCAN 100 диагностичен и препрограмиращ софтуер 1,3
 • Кампании за обратно изземване2
 • Каталог за части 2,3

Потребителят получава право да показва и разпечатва тази информация на потребителския персонален компютър и да сваля и инсталира диагностичния софтуер на персонален компютър или на тестери Tech1 и Tech2 по време на периода, за който е получил право на достъп.

1 Достъпът до модули, свързани със сигурността на автомобила, е предмет на специфични положения и условия
2 Само за Opel
3 Само за Chevrolet

4. Лицензионни условия

4.1. Потребителят ще попълни изцяло формуляра за кандидатсвтане за лиценз, предоставен в раздела за регистриране на портала.

4.2. Това лицензионно споразумение се предлага от Opel по силата на регулациите на Европейския съюз, които осигуряват получаването на достъп на независимите оператори до техническата информация на производителите на автомобили. С влизането си в настоящото лицензионно споразумение потребителят декларира, че принадлежи към упълномощената група от страни с право да използват сервизната информация за изпълнението на сервизни и ремонтни дейности на експертно ниво в рамките на своя собствен бизнес за поправка на моторни превозни средства и чиито регистрирани адреси на дейност (включително регистрация по ДДС) са в рамките на Европейския съюз или в някоя от следните страни извън ЕС: Хърватска, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Македония, Швейцария и Турция.

4.3. Потребителят ще заплати в аванс цената за продукта чрез кредитна карта. След това ще се изготви фактура и ще се изпрати по електронна поща.

4.4. След като сумата на плащането бъде дебитирана, ще бъде предоставен достъп до сервизната информация.

4.5. На база на получения единичен лиценз, потребителят може, от всяка точка за достъп до интернет, да упражни достъп до сервизната информация от адреса на регистрация на бизнеса, посочен във формуляра за кандидатстване за лиценз. Ако е необходим достъп от повече от един потребител или от различни бизнес адреси, трябва да се закупят съответния брой допълнителни лицензи.

4.6. Достъпът до диагностичния софтуер и TIS2Web ще се заплащат въз основа на показаните периоди на абонамент.

4.7. Периодът на абонамент започва с първия достъп до която и да било система със сервизна информация и се изразходва на почасови интервали. Периодът на абонамент трябва да се започне в рамките на 1 месец след датата на закупуване; всякакви претенции за абонамент, неизползван в рамките на 1 месец, може да бъдат отхвърлени.

5. Използване на предоставената информация

5.1. Потребителят може да използва информацията, предоставена в Информационния технически портал само за извършването на сервизни и ремонтни работи на експертно ниво в рамките на своя собствен бизнес за поправка на моторни превозни средства. Данните, в частичен или цял вид, не може да се копират или разпространяват под каквато и да било форма без предварителното писмено съгласие на Opel. Това важи както за актуални, така и за неактуални данни.

5.2. Лицензът може да се използва само в сферата на собствения бизнес, както е посочен във формуляра за кандидатстване, и на посочения адрес на регистриран бизнес. Лицензът не може да се протстъпва на трети страни за комерсиална или лична употреба.

5.3. Opel има право незабавно да прекъсне достъпа и да предупреди за незабавно прекратяване на договора в случай на непозволено или недобросъвестно използване. В такъв случай се изключва възможността да се предяви иск за връщане на оставащия кредитен баланс и/или на годишните основни суми. Opel си запазва изричното право да предяви допълнителни искове.

6. Положения и условия за ползване на Системата за сервизно програмиране (Service Programming System) и Достъп за сигурност (Security Access)

За достъп до функции на автомобила, свързани със сигурността, потребителят трябва да се сдобие с D-U-N-S номер в съответствие с процедурата, показана в зоната за заявки "Разширен достъп".

6.1. Потребителят се съгласява да осигури при поискване от Opel, представлявана от своите местни национални компании за продажби, достъп до данни за клиентите и хронология на извършваните ремонти в случай на съдебен иск или гаранционен спор.

6.2. Opel приема да не използва данните за клиента и хронологията на извършените ремонти за никакви други цели (включително комерсиални), освен посочените в горния раздел 6.1.

7. Информация за безопасност

Предоставената информация служи за изпълнение на сервизни и ремонтни работи на експертно ниво върху немодифицирани моторни превозни средства на. Преминатите технически курсове за автомобилен техник и редовното допълнително обучение са силно препоръчително условие за изпълнение на горепосочените работи. Ако в предоставената информация е указано използването на специални инструменти, използването на тези специални инструменти е задължително за професионалното изпълнение на всички ремонти.

8. Гаранция

В случай на незадоволително изпълнение от страна на Opel, потребителят на Информационния технически портал има право да предяви законосъобразни претенции. Преди да предяви иск за обезщетение, потребителят трябва да даде на Opel възможност за последващо изпълнение в разумен срок. Ако такова последващо изпълнение се провали многократно или ако е невъзможно, или ако е отказано поради прекомерни разходи, или ако по друга причина не е основателно за Opel, потребителят ще има право да прекрати договора съгласно приложимите в конкретния случай законови клаузи. Ще се прилага законовата давност.

9. Отговорност за щети

Потребителят използва предоставената информация на собствен риск. Opel носи отговорност за щети - по каквато и да е законова причина - само ако има умишлена или много голяма небрежност.

10. Приложимо законодателство и място на правораздаване

Всеки и всички спорове възникнали от или във връзка с това Споразумение са предмет на закона съгласно валидното българско законодателство. Мястото на изпълнение и изключителното място на правораздаване относно всяка и всички претенции във връзка с настоящето е Република България освен ако другояче се изисква по задължителен закон.

11. Лични данни

Данните на потребителя ще бъдат използвани поверително съобразно разпоредбите на приложимия закон за защита на данните. По желание потребителят може да бъде информиран за потребителските данни, съхранявани от Opel, и може да поиска данните да бъдат променени, изтрити или блокирани (виж също клауза за защита на данните).

12. Други разпоредби

12.1. Използването и/или достъпът до услугите могат да бъдат временно ограничени или прекъснати в резултат на дейности по поддръжка или доразвиване на приложенията за сервизна информация. Потребителят не може да предяви претенции за компенсиране на суми или за щети, настъпили в следствие от това.

13. Хипертекстови връзки

Уебсайтът на Opel съдържа хипертекстови връзки към други уебсайтове. Opel не носи отговорност за съответствието на тези страници със закона за защита на данните и отхвърля всякаква отговорност за тяхното съдържание. Трети страни могат да поставят хипертекстови връзки към уебсайта на Opel само с предварителното съгласие на компанията. Ако потребителят иска да постави такава хипервръзка към нашия уебсайт, трябва преди това да се свърже писмено с Opel.

14. Марки

Всяка и всички марки, показани на интернет страницата на General Motors /Opel/Vauxhall/Chevrolet, са защитени от закона за търговските марки. Това се отнася в частност до означенията на моделите, типовите табели, логата, емблемите и сервизните означения.

15. Авторски права, интелектуална собственост

Информацията, публикувана на уебсайта на (текст и картини, музика, графики, анимация, видео и т.н.) и подредбата им на тази страница са защитени от авторското право. Репродукцията, разпространението, препредаването и/или предаването, както и всякакви други начини на използване, са забранени и може да се извършват само с предварителното писмено съгласие на Opel.

(BG)

Adam Opel
Факс номер: + 36 1 298 - 1086