Home > Terms & Conditions

Ehdot & edellytykset

GME Info Tech Portal - Yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

Adam Opel, paikallisten kansallisten myyntiyhtiöidensä (National Sales Companies) edustamana, (tästä eteenpäin ' Opel ') toimittaa Opel-, Vauxhall-, ja Chevrolet-automerkkejä koskevia palvelutietoja riippumattomien toimijoiden saataville sähköisessä muodossa ainoastaan jäljempänä olevilla sopimusehdoilla. Näitä ehtoja sovelletaan myös käyttäjän yleisiin sopimusehtoihin, jotka ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa. Opel ei hyväksy ja hylkää kaikki käyttäjän omat näiden sopimusehtojen kanssa ristiriitaiset ehdot. Verkkopalvelussa olevaan versioon soveltuvat tilauksen tekohetkellä voimassa olevat yleiset sopimusehdot.

2. Sopimuksen syntyminen

2.1. Sopimuksen katsotaan syntyvän Opel ja käyttäjän välille, kun Opel myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden. Sopimussuhde koskee käyttäjän pääsyä tekniseen informaatioon maksua vastaan näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

2.2. Jokaisen uuden tilauksen yhteydessä tehdään uusi sopimus. Käyttäjälle ilmoitetaan näiden yleisten sopimusehtojen muutoksista yksi (1) kuukausi etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa. Muutetusta versiosta tulee osa nykyistä sopimusta, ellei käyttäjä ilmoita vastustavansa muutosta kahden (2) viikon kuluessa saatuaan tiedon muutoksesta.

3. Sopimuksen sisältö

Sopimuksen sisältö on sähköisessä muodossa olevien moottoriajoneuvojen palvelutietojen käyttö koskien merkkejä Opel, Vauxhall, Chevrolet ja Cadillac Europe.

 • Field Remedies (kenttäkorjausohjeet) usein ilmenevien vikojen osalta 2
 • Maintenance service plans (huolto-ohjelmat)
 • Electrical Wiring Diagrams (johdotuskaaviot)
 • Tarkastusohjeet
 • Tech1- ja Tech2-vianmääritystestiohjelmien lataus 2
 • Tech2Win-ohjelmisto 2
 • SPS Service Programming System (SPS huollon ohjelmointi) 1,2
 • Security Access (pääsyoikeudet) 1,2
 • Snapshot upload and display (Tilannevedoksen lataus ja näyttö) 2
 • Techline tulostus 1,2
 • SCAN 100 Diagnostic Software (vianetsintäohjelmisto) 4
 • SCAN 100 Diagnostic and Reprogramming Software (vianetsintä- ja uudelleenlatausohjelmisto) 1,3
 • Takaisinkutsukampanjat2
 • Varaosaluettelo 2,3

Käyttäjällä on oikeus selata ja tulostaa tietoja koneeltaan sekä ladata ja asentaa vianmääritystestiohjelmat tietokoneelle tai Tech1- ja Tech2-testeriin hankitun käyttöoikeuden voimassaoloaikana.

1 Pääsy ajoneuvojen turvallisuuteen liittyviin moduuleihin riippuu tietyistä ehdoista
2 Vain Opel
3 Vain Chevrolet

4. Käyttöehdot

4.1. Käyttäjän tulee täyttää portaalin rekisteröintiosiossa oleva käyttöoikeushakemus kokonaisuudessaan.

4.2. Tämä käyttöoikeussopimus on laadittu Opel toimesta noudattaen Euroopan Unionin säännöksiä, joiden mukaan riippumattomilla toimijoilla tulee olla pääsy ajoneuvon valmistajan tekniseen tietoon. Hyväksymällä käyttöoikeussopimuksen käyttäjä vakuuttaa, että hän kuuluu valtuutettujen osapuolten joukkoon, jotka käyttävät palvelutietoja palveluiden ja korjaustöiden suorittamiseksi asiantuntevalla tavalla oman moottoriajoneuvojen korjausliiketoiminnan puitteissa ja joiden rekisteröity toimipaikka (mukaan luettuna ALV-velvolliseksi rekisteröityminen) on Euroopan Unionissa tai seuraavissa kolmansissa maissa: Kroatia, Islanti, Norja, Liechtenstein, Makedonia, Sveitsi ja Turkki.

4.3 Käyttäjä maksaa etukäteen luottokortilla haluamansa tuotteen. Tilauksesta tehdään lasku, joka lähetetään sähköpostitse.

4.4. Kun maksettava summa on veloitettu, käyttäjälle myönnetään pääsy palvelutietoihin.

4.5. Yksittäisen käyttöoikeuden perusteella käyttäjä voi käyttää palvelutietoja internetin välityksellä käyttöoikeushakemuksessa merkitystä rekisteröidystä liiketoiminnan osoitteesta. Mikäli useampi käyttäjä haluaa pääsyn tietoihin tai pääsy halutaan useammassa liiketoiminnan osoitteessa, tulee hakea useampi samanlainen käyttöoikeus.

4.6. TIS2Webin ja vianetsintäohjelmiston käyttöoikeudesta laskutetaan näytettyjen tilausjaksojen perusteella.

4.7. Tilausjakso alkaa ensimmäisestä sisäänkirjautumisesta mihin tahansa huoltotietojärjestelmään ja sen kesto lasketaan tunnin jaksoissa. Tilausjakson täytyy alkaa 1 kuukauden kuluessa ostopäivästä; 1 kuukauden jälkeen käyttämättä jääneitä tilauksia ei välttämättä voida käyttää.

5. Tietojen käyttäminen

5.1. Käyttäjä voi käyttää Info Tech Portalista hankkimaansa tietoa vain palveluiden ja korjaustöiden suorittamiseksi asiantuntevalla tavalla oman moottoriajoneuvojen korjausliiketoiminnan puitteissa. Tietoja ei saa, kokonaisuudessaan tai osittain, kopioida tai levittää missään muodossa ilman Opel antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Tämä kielto koskee sekä nykyistä että vanhentunutta tietoa.

5.2. Käyttöoikeutta tulee käyttää vain hakemuksessa yksilöidyllä liiketoiminnan alalla ja ilmoitetussa rekisteröidyssä liiketoiminnan osoitteessa. Käyttöoikeutta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle kaupalliseen tarkoitukseen tai yksityiskäyttöön.

5.3. Luvattoman käytön ja väärinkäytön tilanteissa Opel on oikeus sulkea pääsy välittömästi ja irtisanoa sopimus. Irtisanominen tulee voimaan välittömästi. Tällaisessa tilanteessa käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia palautusta jäljellä olevasta saatavasta ja/tai perusvuosimaksusta. Opel nimenomaisesti pidättää oikeuden itsellään esittää myös muita vaatimuksia.

6. Service Programming System ja Security Access -moduuleita koskevat sopimusehdot

Päästäkseen suojattuihin auton toimintoihin käyttäjän tulee hankkia D-U-N-S-numero laajennetun käyttöoikeuden pyyntöalueella olevan menettelyn mukaisesti.

6.1. Reklamaation tai takuuta koskevan riidan tilanteessa käyttäjä on velvollinen pyynnöstä sallimaan Opel sen kansallisten myyntiyhtiöiden (National Sales Companies) edustamina pääsyn käyttäjän asiakas- ja korjaushistoriatietoihin.

6.2. Opel ei käytä asiakas- ja korjaushistoriatietoja muihin tarkoituksiin (mukaan lukien kaupallisiin tarkoituksiin) kuin mitä yllä kohdassa 6.1 on mainittu.

7. Turvallisuustiedot

Tiedot koskevat muuttamattomien ajoneuvojen huolto- ja korjaustöiden suorittamista asiantuntevalla tavalla. Edellä mainittujen töiden suorittamisen edellytykseksi suositellaan voimakkaasti, että tekijällä on autoasentajan koulutus ja hän on osallistunut säännöllisesti jatkokoulutukseen. Jos tiedoissa edellytetään erityisten työkalujen käyttöä, näitä työkaluja tulee käyttää korjauksissa asiantuntevalla tavalla.

8. Takuu

Info Tech Portalin käyttäjällä on oikeus vaatia lain mukaista korvausta, mikäli Opel suoritus ei vastaa sovittua. Ennen korvauksen vaatimista käyttäjän tulee antaa Opel mahdollisuus korvaavaan suoritukseen kohtuullisessa ajassa. Mikäli korvaavan suorituksen tarjoaminen epäonnistuu toistuvasti tai se on mahdotonta tai korvaavan suorituksen tarjoaminen hylätään kohtuuttomien kustannusten vuoksi tai sen edellyttäminen on kohtuutonta Opel, käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus voimassaolevien lain säännösten mukaisesti. Sopimukseen sovelletaan lakisääteisiä määräaikoja.

9. Vahingonkorvausvastuu

Saatavissa olevan tiedon käyttäminen on käyttäjän omalla vastuulla.

Opel vastaa vahingoista – johtuen mistä tahansa juridisesta syystä – vain jos vahinko on aiheutettu tarkoituksella tai törkeällä huolimattomuudella.

10. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Suomen lain mukaan. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, yksinomainen toimivaltainen oikeuspaikka koskien tästä sopimuksesta johtuvia kanteita on Helsingin käräjäoikeus.

11. Henkilökohtaiset tiedot

Käyttäjän henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käyttäjän pyynnöstä käyttäjälle ilmoitetaan Opel olevat käyttäjää koskevat tiedot. Käyttäjä voi pyytää, tilanteesta riippuen, että häntä koskeva tieto korjataan, poistetaan tai suljetaan muilta (katso myös tietosuojalauseke).

12. Muut säännökset

12.1. Palveluiden käyttö ja/tai pääsy voidaan väliaikaisesti rajoittaa tai keskeyttää palvelutietosovellusten ylläpito- tai jatkokehitystehtävien vuoksi. Käyttäjällä ei ole oikeutta korvauksiin tai hyvityksiin vahingoista, jotka johtuvat näiden tehtävien suorittamisesta.

13. Hypertekstilinkit

Opel sivusto sisältää hypertekstilinkkejä kolmansien osapuolien sivustoihin. Opel ei vastaa tietosuojamääräysten noudattamisesta kolmansien osapuolten sivustoilla eikä vastaa niiden sisällöstä.

Hypertekstilinkki Opel sivustolle voidaan asentaa vain, mikäli siihen on etukäteen saatu yhtiön suostumus. Mikäli käyttäjä haluaa asentaa sivustolleen hyperlinkin Opel sivustolle, käyttäjän tulee olla kirjallisesti yhteydessä Opel ennen linkin asentamista.

14. Merkit

Kaikki General Motors /Opelin/Vauxhallin7Chevrolet sivustoilla näkyvät merkit on suojattu tavaramerkkilainsäädännöllä. Tämä koskee erityisesti malleja, merkkejä, merkkikilpiä, logoja, symboleja ja palvelumalleja.

15. Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet

Opel sivustolla julkaistu tieto (tekstit, kuvat, musiikki, grafiikka, animaatiot, videot jne.) ja sitä koskeva verkkosivun asettelu on suojattu tekijänoikeuslainsäädännön perusteella. Kaikenlainen tiedon kopioiminen, levittäminen, julkaiseminen, siirtäminen tai muu käyttö on kielletty, lukuun ottamatta etukäteen saatua Opel antamaa kirjallista suostumusta.

(FIN)

Adam Opel
Faksinumero:+44 1915033005