Home > Terms & Conditions

Termeni şi condiţii

GME Info Tech Portal - Termeni şi condiţii generale

1. Domeniul de aplicare

Adam Opel, reprezentată local prin Filialele sale Naţionale de Vânzări, (denumită în continuare „Opel ”), pune la dispoziţia operatorilor independenţi informaţii pentru service în format electronic, privind mărcile Opel, Vauxhall şi Chevrolet exclusiv în baza termenilor şi a condiţiilor din prezentul contract. Aceasta se aplică şi în caz de conflict în legătură cu termenii şi condiţiile generale ale utilizatorului. Opel nu acceptă şi respinge orice termeni şi condiţii generale în contradictoriu ale utilizatorului. Termenii şi Condiţiile Generale se aplică în versiunea accesibilă online în momentul plasării comenzii.

2. Constituirea Contractului

2.1 Prin licenţierea de către Opel a unui utilizator, se stabileşte o relaţie contractuală între General Motors Europe şi utilizator privind accesul la informaţiile tehnice puse la dispoziţie contra cost conform acestor Termeni şi Condiţii Generale.

2.2 Odată cu fiecare abonament se va stabili o nouă relaţie contractuală. Utilizatorul va fi avizat despre orice modificare a acestor Termeni şi Condiţii Generale cu una (1) lună înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare. Versiunea modificată va deveni parte a contractului curent, cu excepţia cazului în care utilizatorul ridică obiecţii la respectivele în termen de două (2) săptămâni de la primirea acestora.

3. Obiectul contractului

Subiectul contractului constă în utilizarea informaţiilor electronice de service ale autovehiculelor de la pentru mărcile Opel, Vauxhall, Chevrolet şi Cadillac pentru Europa.

 • Soluţii de Remediere pe Teren în cazuri de defecţiuni frecvente 2
 • Planuri de service pentru întreţinere
 • Diagrame cabluri electrice
 • Proceduri de verificare
 • Descărcare software pentru testere de diagnosticare Tech1 şi Tech2 2
 • Software Tech2Win 2
 • SPS Service Programming System (Sistem de Programare Service SPS) 1,2
 • Security Access (Acces Securitate) 1,2
 • Încărcare şi afişare imagini 2
 • Imprimare Techline 1,2
 • Software de diagnosticare SCAN 100 4
 • Software de reprogramare şi diagnosticare SCAN 100 1,3
 • Campanii de rechemare2
 • Catalog de piese 2,3

Utilizatorul achiziţionează dreptul de a afişa şi imprima aceste informaţii pe PC-ul utilizatorului şi de a descărca şi instala software-ul de diagnosticare pe un PC sau pe testerele Tech1 şi Tech2, pe durata achiziţionării dreptului de acces.

1 Accesul la modulele privind securitatea vehiculului se face în conformitate cu termenii şi condiţiile specifice
2 Numai pentru Opel
3 Numai pentru Chevrolet

4. Termenii licenţei

4.1. Utilizatorul va completa în totalitate cererea de licenţă furnizată în secţiunea de înregistrare a portalului..

4.2. Prezentul contract de licenţă este oferit de Opel în conformitate Regulamentele Uniunii Europene, care prevăd ca operatorii independenţi au acces la informaţiile tehnice ale producătorilor de autovehicule. Prin încheierea respectivului contract de licenţă, utilizatorul declară că aparţine grupului de entităţi/părţi autorizate să utilizeze informaţiile pentru service în scopul executării lucrărilor de service şi reparaţii la nivel de expert în cadrul propriilor activităţi de reparaţii de autovehicule şi ale căror sedii oficiale (inclusiv pentru înregistrare fiscală) se află în Uniunea Europeană sau în oricare dintre următoarele ţări non-membre UE: Croaţia, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Macedonia, Elveţia şi Turcia.

4.3. Utilizatorul va plăti în avans cu card de credit suma aferentă produsului achiziţionat. Se va emite o factură care se va transmite prin e-mail.

4.4. Accesul la informaţiile pentru service se va asigura după debitarea sumei de plată.

4.5. Pe baza licenţei de utilizator unic achiziţionate, utilizatorul va putea accesa informaţiile pentru service prin orice punct de acces la Internet de la adresa sediului oficial indicată în cererea de licenţă. Dacă se doreşte acces pentru mai mulţi utilizatori sau accesul de la diverse adrese, trebuie achiziţionate suplimentar respectivele licenţe.

4.6. Accesul la TIS2Web şi la software-ul de diagnosticare se va taxa în funcţie de perioadele de abonament prezentate.

4.7. Perioada abonamentului începe cu prima accesare a oricărui sistem de informaţii de service şi se taxează la oră. Perioada abonamentului trebuie începută în interval de o lună după data achiziţionării; orice drept de utilizare pentru abonamentele neutilizate după o lună poate fi anulat.

5. Utilizarea informaţiilor furnizate

5.1. Utilizatorul va putea utiliza informaţiile puse la dispoziţie pe Info Tech Portal numai pentru executarea lucrărilor de service şi reparaţii la nivel de expert în cadrul propriei sale activităţi de reparaţii autovehicule. Datele nu vor putea fi copiate sau diseminate, nici integral nici parţial şi în nicio formă, fără acordul prealabil scris al Opel. Această prevedere se aplică atât datelor curente cât şi celor care nu mai sunt curente.

5.2. Licenţa va putea fi utilizată numai în cadrul propriei sfere de activitate, astfel cum se precizează în cererea de licenţă şi numai la adresa sediului oficial indicat. Licenţa nu poate fi transferată către terţe părţi în scopul utilizării comerciale sau private.

5.3. Opel are dreptul de a interzice imediat accesul şi de a trimite notificare de reziliere imediată a contractului în cazul utilizării neautorizate sau abuzive. În acest caz, se exclude dreptul de a se solicita rambursarea soldurilor creditoare rămase şi/sau a tarifelor anuale de bază. Opel îşi rezervă în mod expres dreptul de a ridica pretenţii ulterioare.

6. Termeni şi condiţii pentru Service Programming System şi Security Access

Accesul la funcţiile relevante pentru securitatea vehiculului se face numai dacă utilizatorul a obţinut numărul D-U-N-S, în funcţie de procedura prezentată în zona de solicitare Acces îmbunătăţit.

6.1. Utilizatorul este de acord să asigure Opel, reprezentată local prin Filialele sale Naţionale de Vânzări, la cerere, acces la datele cu evidenţa reparaţiilor şi clienţilor, în cazul unei plângeri în instanţă sau al unei dispute privind garanţiile.

6.2. Se convine prin prezentul că Opel nu va utiliza datele privind evidenţa reparaţiilor şi a clienţilor în niciun alt scop (inclusiv scopuri comerciale) decât cel prevăzut în secţiunea 6.1 de mai sus.

7. Informaţii privind siguranţa în utilizare

Informaţiile furnizate servesc la executarea lucrărilor de service şi reparaţii la nivel de expert pentru autovehicule nemodificate. Ca o precondiţie pentru executarea lucrărilor menţionate anterior se recomandă cu insistenţă absolvirea unui program de pregătire profesională pentru tehnicieni auto şi pregătire profesională regulată ulterioară. În cazul în care în informaţiile furnizate se indică utilizarea de scule speciale, respectivele instrumente sunt obligatorii pentru toate reparaţiile ce trebuie executate la nivel de expert.

8. Garanţie

În cazul îndeplinirii neadecvate de către Opel, utilizatorul produsului Info Tech Portal are dreptul la compensaţii în conformitate cu legea. Înainte de a formula vreo pretenţie de compensaţii, utilizatorul trebuie să ofere Opel posibilitatea de îndeplinire ulterioară într-un interval rezonabil. Dacă respectiva îndeplinire ulterioară eşuează în mod repetat sau este imposibilă sau este respinsă din cauza costurilor disproporţionate sau în orice alt mod nu este de aşteptat rezonabil de la Opel, utilizatorul va avea dreptul de a rezilia contractul, în conformitate cu prevederile legale aplicabile la momentul respectiv. Se vor aplica perioadele de prescripţie legale.

9. Responsabilitatea privind daune-interese

Utilizarea informaţiilor puse la dispoziţie va fi pe riscul exclusiv al utilizatorului.

Opel va fi răspunzătoare pentru daune-interese – pentru orice motive legale, oricare ar fi acestea – numai în caz de neglijenţă intenţionată sau gravă.

10. Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Orice dispute rezultate din sau în legatura cu prezentul Contract vor fi sub incidenta legii române. Locul derularii si jurisdictia exclusiva privind orice reclamatie legata de prezentul va fi instanta competenta de pe raza municipiului Bucuiresti, cu exceptia cazului în care legislatia cuprinde prevederi diferite.

11. Date personale

Datele utilizatorului vor fi tratate drept confidenţiale, conform prevederilor legii aplicabile privind protecţia datelor. La cerere, utilizatorul va putea fi informat despre datele înregistrate la Opel şi poate solicita, după caz ca datele să fie corectate, şterse sau blocate (a se vedea şi clauza privind protecţia datelor).

12. Alte prevederi

12.1 Utilizarea şi/sau accesul la servicii va putea fi limitată/limitat temporar sau întreruptă/întrerupt, ca urmare a activităţilor de întreţinere sau dezvoltare ulterioară a aplicaţiilor cu informaţii pentru service. Utilizatorul nu va avea dreptul la rambursări de taxe sau la plata de daune-interese în astfel de cazuri.

13. Legături hypertext

Site-ul Web al Opel conţine legături hypertext la alte site-uri Web. Opel nu este răspunzătoare de conformarea la reglementările privind protecţia datelor pe respectivele site-uri Web şi îşi declină orice responsabilitate pentru conţinutul acestora.

O legătură hypertext la site-ul Web al Opel poate fi instalată de terţe părţi numai cu acordul prealabil al societăţii noastre. Dacă utilizatorul intenţionează să instaleze un astfel de hyperlink la site-ul nostru Web, va trebui să contacteze în scris Opel, înainte de instalare.

14. Mărci

Toate mărcile expuse pe site-urile Web General Motors/Opel/Vauxhall/Chevrolet sunt protejate de legislaţia referitoare la mărcile înregistrate. Aceasta se aplică, în particular, la denumirile de modele, la plachetele de tip, siglelor, emblemelor şi denumirilor de servicii.

15. Drepturi de autor, proprietate intelectuală

Informaţiile publicate pe site-ul Web (text şi imagini, muzică, grafică, animaţie, filme video, etc.) ca şi aranjarea acestora pe site-ul Web sunt protejate de dreptul de autor. Se interzice reproducerea, diseminarea, comunicarea şi/sau transmiterea sau utilizarea în orice alt mod, cu excepţia situaţiilor în care există consimţământul prealabil scris al Opel.

(RO)

Adam Opel
Număr de fax: + 36 1 298 - 1094